Publié le 31/12/2009
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 97.


Art. 98.
01/01/2005 Onverminderd de herwaardering van de uitkeringen bepaald bij artikel 97, wordt op de invaliditeitsuitkeringen, vanaf het jaar 2005, een herwaarderingscoëfficiënt toegepast. De Koning bepaalt de herwaarderingscoëfficiënt evenals de categorieën van invaliden die er aanspraak op kunnen maken in functie van de aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid.
01/05/2010 De herwaardering kan eveneens worden toegekend onder de vorm van een inhaalpremie. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het bedrag van deze premie, evenals de categorieën van invaliden die er aanspraak op kunnen maken in functie van de aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid.

Art. 99.

FR   NL   [Affichage pour impression]