Publié le 14/02/2020
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 8.


Niet tijdige aangifte
Art. 9.
01/03/2020 Wanneer de gerechtigde de in de artikelen 2, 4, § 2, en 5, bepaalde formaliteiten niet tijdig heeft vervuld en onverminderd de andere voorwaarden tot vergoeding, kan hij aanspraak maken op volledige uitkeringen:
01/03/2020 a) vanaf de vierde werkdag voorafgaandelijk de dag van toezending van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, van de verklaring van arbeidsongeschiktheid of van de kennisgeving van arbeidsongeschiktheid, of vanaf de eerste dag die volgt op de dag van ondertekening van het voormelde document indien die na de voormelde vierde werkdag ligt, waarbij de poststempel bewijskracht heeft;
01/03/2020
  -30/04/2022
b) vanaf de eerste werkdag die volgt op die waarop hij de voormelde documenten heeft afgegeven aan de adviserend arts.
01/03/2020 Voor de periode voorafgaandelijk de in het vorige lid bedoelde periode worden de uitkeringen aan de gerechtigde of aan zijn vertegenwoordiger uitbetaald, na een vermindering van 10 procent die op het dagbedrag van de uitkeringen verschuldigd voor die periode wordt toegepast.
01/10/2001
  -31/12/2021
In behartigenswaardige situaties kan de in het vorige lid bepaalde sanctie door de verzekeringsinstelling worden opgeheven, op eensluidend advies van de leidend ambtenaar van de Dienst voor uitkeringen van het Instituut of van de door hem gedelegeerde ambtenaar, voor zover het bedrag van de sanctie minstens 25 EUR bedraagt.
01/10/2001 Onder behartigenswaardige situaties moet worden verstaan de situaties waarin de gerechtigde zijn arbeidsongeschiktheid niet kon aangeven ten gevolge van overmacht, evenals de situaties waarin de sociale en financiële toestand van het gezin van de gerechtigde als moeilijk kan worden beschouwd. De behartigenswaardigheid wordt in laatstgenoemde situatie erkend wanneer het inkomen van het gezin van de gerechtigde lager is dan het minimumbedrag, bedoeld in artikel 7 van de verordening van 17 maart 1999 tot uitvoering van artikel 22, § 2, a), van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde.
01/10/2001 De opheffing van de vermindering van 10 pct. kan evenwel niet voor een tweede maal toegekend worden op basis van de sociale en financiële situatie van het gezin van de gerechtigde tijdens de periode van drie jaar die volgt op het einde van de arbeidsongeschiktheid waarvoor een eerste opheffing van sanctie werd verleend.


Inlichtingsblad en verklaring betreffende de in het kader van de sector uitkeringen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gestelde voorwaarden van verzekering

Art. 10.

FR   NL   [Affichage pour impression]