Publiť le 24/03/1954
   

FR   NL  

Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut

Art. 4.


Art. 5.
25/04/2004 Overdracht en overschrijding van de limitatieve kredieten uitgetrokken op de begroting van de organismen moeten, vůůr enige tenuitvoerlegging worden toegestaan door de Minister, van wie het organisme afhangt, op eensluidend advies van de Minister van FinanciŽn of diens gemachtigde.
25/04/2004 Zo de kredietoverschrijdingen een hogere financiŽle Staatstussenkomst kunnen medebrengen dan de algemene uitgavenbegroting voorziet, moeten zij vooraf door de aanneming van een overeenstemmend krediet in de algemene uitgavenbegroting worden goedgekeurd.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]