Publié le 28/08/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 140.


Art. 141.
15/02/2003 § 1. Het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle is er mede belast:
15/02/2003 met de medewerking van het personeel van die Dienst in te staan voor de geneeskundige evaluatie en controle van de prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging en van de uitkerings- en moederschapsverzekering.
06/09/1994 de normen en richtlijnen vast te stellen met het oog op de organisatie van de geneeskundige controle;
07/09/2017 2°bis na te gaan dat de kinesitherapeuten, verpleegkundigen en paramedische medewerkers waarop de adviserend-artsen beroep doen ingevolge artikel 153, vierde lid, hun taken uitoefenen onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de adviserend-artsen. Hiertoe delen de adviserend-artsen aan het Comité de namen van de gemandateerden en de inhoud van het mandaat mede;
09/04/2012 de procedure te bepalen volgens welke de onderzoeken, bedoeld in artikel 146, § 2, worden ingesteld en uitgevoerd en hierop tevens toezicht uit te oefenen, zonder dat evenwel afbreuk kan worden gedaan aan het initiatiefrecht van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle en aan het geheim van het onderzoek zolang dit onderzoek niet is voltooid;
07/09/2017 het reglement voor de erkenning van de adviserend-artsen op te maken;
07/09/2017 de Koning het statuut, de bezoldiging en de accrediteringsvoorwaarden van de adviserend-artsen voor te stellen;
07/09/2017 vast te stellen voor welk aantal rechthebbenden de verzekeringsinstellingen verplicht zijn een adviserend-arts in dienst te nemen;
10/05/2014 Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 87
15/02/2003 de werkingsregelen van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle vast te stellen;
15/02/2003 Opgeheven bij: Wet (II) 24-12-02 - B.S. 31-12 - ed. 1
07/09/2017 10° in hoger beroep de geschillen van geneeskundige aard tussen adviserend-artsen en artsen-inspecteurs te beslechten, behoudens die waarbij de rechten van de rechthebbenden in het geding komen;
07/09/2017 11° het tuchtrecht uit te oefenen ten aanzien van de adviserend-artsen bedoeld in artikel 153;
06/09/1994 12° de regelen voor te stellen tot het vergoeden van de kosten, door de Dienst gedragen voor het uitvoeren van andere taken die hem door de Koning worden opgedragen;
01/01/2015 13° Opgeheven door: Wet 25-4-14 - B.S. 6-6
01/01/2015 14° Opgeheven door: Wet 25-4-14 - M.B. 6-6
15/02/2003 15° het Algemeen comité de begroting van de administratiekosten van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle voor te stellen;
15/05/2007 16° aan de Koning de wijzigingen voor te stellen van de voorwaarden bedoeld in artikel 143, § 1, die de zaken verdelen tussen de Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle en de Kamers van eerste aanleg bedoeld in artikel 144;
06/07/2009 17° Opgeheven bij : Wet(prog)(I) 17-6-09 - B.S. 26-6 - ed.2 - art.11
06/09/1994 18° zijn huishoudelijk reglement op te stellen.
06/09/1994 Wanneer het Comité de hem bij het eerste lid, 2°, 8° en 18°, opgedragen taken niet vervult, wordt het daarom verzocht door de Minister.
06/09/1994 Wordt aan dat verzoek geen gevolg gegeven binnen een termijn van dertig dagen, dan treft de Minister maatregelen in de plaats van het in gebreke blijvende Comité.
15/02/2003 De Koning kan, na advies van het Comité, de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle andere geneeskundige taken opdragen; Hij stelt eveneens de wijze van vergoeding van de met deze taken gepaard gaande kosten vast.
15/05/2007 § 2. Opgeheven bij: Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid (1) 13-12-06 - B.S. 22-12 - ed. 2
15/05/2007 § 3. Opgeheven bij: Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid (1) 13-12-06 - B.S. 22-12 - ed. 2
15/05/2007 § 2. Het Comité informeert regelmatig de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie en het Comité voor evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen over de vaststellingen met betrekking tot de toepassing van de indicatoren bedoeld in artikel 73, § 2.
15/05/2007 § 5. Opgeheven bij: Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid (1) 13-12-06 - B.S. 22-12 - ed. 2
15/05/2007 § 6. Opgeheven bij: Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid (1) 13-12-06 - B.S. 22-12 - ed. 2
15/05/2007 § 7. Opgeheven bij: Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid (1) 13-12-06 - B.S. 22-12 - ed. 2

Afdeling Ibis. De betwistingen tussen de zorgverleners en de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

Art. 142.

FR   NL   [Affichage pour impression]