Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966

Art. 15.


HOOFDSTUK V - ALGEMENE ORGANISATIEREGELEN
Art. 16.
03/02/1995 In de loop van de laatste maand van elk kwartaal laten de diensten aan de Vaste Wervingssecretaris weten welke taalexamens tijdens het volgend kwartaal te hunnen behoeve dienen te worden georganiseerd. Die melding moet behelzen:
03/02/1995 a) de juiste aanduiding van de te begeven functie of betrekking;
03/02/1995 b) het vermoedelijk aantal deelnemers aan elk van de betrokken examens;
03/02/1995 c) alle inlichtingen, die door de Vaste Wervingssecretaris dienstig worden geacht voor de organisatie van de examens.
03/02/1995 In spoedgevallen kunnen de diensten te allen tijde, een verzoek om organisatie van taalexamens indienen.


Art. 17.

FR   NL   [Affichage pour impression]