Publié le 21/12/1989
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 13 december 1989 tot uitvoering van artikel 70 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 met betrekking tot de verstrekkingen inzake klinische biologie en nucleaire geneeskunde in vitro, die in onderaanmeming worden verricht voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden

Art. 6


Art. 6bis
31/12/1989 Behoudens de verplichtingen vermeld in artikel 3, eerste lid, en in artikel 5, zijn de bepalingen van dit besluit niet van toepassing op de relaties tussen de laboratoria van de uitbatende ziekenhuizen en het gemeenschappelijk uitgebate laboratorium die voldoen aan de vereisten van het koninklijk besluit van 6 februari 1990 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder mag afgeweken worden van artikel 3, § 3bis, van het koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de ziekteverzekering voor verstrekkingen van klinische biologie.

Art. 7

FR   NL   [Affichage pour impression]