Publié le 18/05/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 8 mei 2018 tot vaststelling en uitkering van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering van de functieklassificatie die is voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers

HOOFDSTUK I. - Vaststelling en bestemming van de bedragen voor 2017
Artikel 1.
28/05/2018
  -31/12/2021
Voor de betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord van 25 oktober 2017 dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector dat door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers van de private sector, wordt voor het jaar 2017 een bedrag vastgesteld van 49.760.000 EUR.
28/05/2018
  -31/12/2021
Dit bedrag wordt opgesplits in:
28/05/2018
  -31/12/2021
a) een bedrag van 3.300.000 EUR ter ondersteuning van de Hr-diensten van de in het volgende lid vermelde werkgevers, om tegemoet te komen aan de bijkomende werklast die de implementatie van de functieclassificatie alsook de koppeling ervan aan de nieuwe barema's met zich zal brengen;
28/05/2018
  -31/12/2021
b) een bedrag van 31.460.000 EUR als tegemoetkoming onder de vorm van een eenmalige verhoging van het vaste gedeelte van de eindejaarspremie voor de werknemers, tewerkgesteld bij de in het volgende lid vermelde werkgevers;
28/05/2018
  -31/12/2021
c) een bedrag van 15.000.000 EUR dat als buffer kan worden aangewend indien de structurele financiering die in dit besluit wordt voorzien ontoereikend zou zijn.
28/05/2018
  -31/12/2021
De onder a), b) en c) van vorig lid vermelde bedragen worden onder de vorm van een tegemoetkoming verdeeld aan:
28/05/2018
  -31/12/2021
a) de ziekenhuizen die onderworpen zijn aan de wet op de ziekenhuizen met uitsluiting van de zorgvoorziening voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 5, § 1, I, eerste lid, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen waarin passende zorg wordt aangeboden aan patiënten van wie de gezondheidstoestand de opname of het verblijf vereisen, met als doel de gezondheidstoestand te herstellen of te verbeteren door de ziekte te bestrijden of de patiënt te revalideren;
28/05/2018
  -31/12/2021
b) de forensisch psychiatrische centra;
28/05/2018
  -31/12/2021
c) de centra voor begeleiding bij ongewenste zwangerschap, de pediatrische revalidatiecentra en de inrichtingen voor kinderen met neurologische en psychiatrische stoornissen, waarmee het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) op voorstel van het College van geneesheren directeurs, in uitvoering van artikel 22, 6°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft afgesloten, met uitsluiting van de centra voor long term care revalidatie als vermeld in artikel 5, § 1, I, eerste lid, 5°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
28/05/2018
  -31/12/2021
d) de diensten voor thuisverpleging;
28/05/2018
  -31/12/2021
e) de wijkgezondheidscentra;
28/05/2018
  -31/12/2021
f) de diensten van het bloed van het Rode Kruis van België.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]