Publié le 25/06/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten

Art. 6.


Art. 7.
28/08/2017 De stagemeester heeft de mogelijkheid om de in het artikel 6 bedoelde beslissing te betwisten bij de leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV volgens de modaliteiten gepubliceerd op de website van het RIZIV, op straffe van onontvankelijkheid binnen de zestig dagen te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving van de beslissing.

Art. 8.

FR   NL   [Affichage pour impression]