Koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten

Art. 4


(En vigueur le: 28/08/2017 - )

est cité par:

Art. 2

§ 2. Uiterlijk op [15 mei] van het jaar volgend op het jaar waarin de stages begeleid werden, maakt de FOD Volksgezondheid aan het RIZIV de gegevens over die toelaten om de erkende stagemeesters, werkzaam in een ziekenhuis of stagedienst, bedoeld in artikel 1 en die artsen-specialisten in opleiding begeleiden met een goedgekeurd stageplan te kunnen identificeren met het oog op de controle en de uitbetaling van de in artikel 4 bedoelde vergoeding. Het betreft ten minste:
(En vigueur le: 01/01/2020 - )