Publié le 18/08/2017
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg

Art. 13.


HOOFDSTUK 4. - OVEREENKOMST TUSSEN HET PILOOTPROJECT EN HET VERZEKERINGSCOMITE
Art. 14.
18/08/2017 § 1. In de in artikel 2 bedoelde overeenkomst worden minstens de volgende elementen vastgelegd:
18/08/2017 de identiteit van de contractant met vermelding van de rechtspersoonlijkheid en het KBO-nummer;
18/08/2017 beschrijving van de verplichte partners en van de andere partners van het pilootproject;
18/08/2017 beschrijving van de administratieve en van de operationele doelgroep en de wijze van inclusie van de rechthebbenden;
18/08/2017 beschrijving van de geografische zone;
18/08/2017 de identiteit van de administratief verantwoordelijke, belast met administratieve en financiële relaties met het RIZIV;
18/08/2017 de verbintenis van de uitvoering van het locoregionaal actieplan zoals dit is opgenomen in het voorstel van kandidatuur, desgevallend uitgebreid met een aantal aanbevelingen die zijn geformuleerd in de eindbeoordeling van de jury;
18/08/2017 de afspraken omtrent de aanwending van efficiëntiewinsten;
18/08/2017 de financiering van het integratiemanagament;
18/08/2017 de regels met betrekking tot het informeren van de verzekeringsinstelling van de rechthebbende van zijn inclusie;
18/08/2017 10° de regels met betrekking tot de berekening van de budgetgarantie, met inbegrip van de aanduiding van de in artikel 18 bedoelde groepen van geneeskundige verstrekkingen en de eventuele storting daarvan;
18/08/2017 11° de principes opdat op het niveau van het pilootproject de kost ten laste van de rechthebbende niet hoger is dan de kost voor dezelfde rechthebbende die niet ten laste wordt genomen door een pilootproject;
18/08/2017 12° de regels met betrekking tot facturering en betaling in geval het pilootproject zelf instaat voor een systeem van centrale facturatie en inning met inbegrip van een model van patiëntenfactuur;
18/08/2017 13° de regels met betrekking tot rapportering en gegevensuiwisseling naar het RIZIV en naar de wetenschappelijke equipe die door het RIZIV werd aangeduid voor de evaluatie en begeleiding van de pilootprojecten;
18/08/2017 14° bepalingen die de opvolging van de overeenkomst door de permanente werkgroep mogelijke maken;
18/08/2017 15° de informatie die door de verzekeringsinstelling van de rechthebbende wordt ter beschikking gesteld aan het project en de wijze waarop dit gebeurt;
18/08/2017 16° de geldigheidsduur in overeenstemming met artikel 15 van de overeenkomst;
18/08/2017 17° de opzeggingsmodaliteiten: het gaat hier ondermeer om het ontbreken of de onvoldoende betrokkenheid van verplichte partners, het onvoldoende includeren van rechthebbeden in het project, het niet behalen van de doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2, het niet respecteren van de bepalingen van de overeenkomst en als wordt vastgesteld dat ingevolge de werking van het project de uitgaven stijgen.
18/08/2017 § 2. Indien de administratieve gegevens die in de overeenkomst worden vermeld worden gewijzigd, kan de leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging de overeenkomst aanpassen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe gegevens.


Art. 15.

FR   NL   [Affichage pour impression]