Publié le 12/07/2019
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 7.


Aanvangsdatum van de ongeschiktheid
Art. 8.
29/04/2019 De aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door de adviserend arts die zijn beslissing neemt, rekening houdend met alle gegevens in zijn bezit, inzonderheid met:
01/07/2019 - hetzij de datum die door de behandelend arts op het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, of door de werkgever in het elektronisch bericht bedoeld in artikel 10 is vermeld;
01/12/1997 - hetzij de datum die is vermeld op de in artikel 63, § 2 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bedoelde kennisgeving van de wetsverzekeraar;
01/12/1997 - hetzij de datum die door de gerechtigde is vermeld op de verklaring van arbeidsongeschiktheid.
29/04/2019 De aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid mag door de adviserend arts evenwel niet worden betwist in de behoorlijk vastgestelde gevallen die zijn bedoeld in artikel 4 of als de ongeschiktheid is vastgesteld met een door het werkloosheidsbureau uitgereikte kennisgeving van arbeidsongeschiktheid, alsmede in het geval van de in het eerste lid bedoelde kennisgeving van de wetsverzekeraar.


Niet tijdige aangifte

Art. 9.

FR   NL   [Affichage pour impression]