d'application à partir du 20/12/2000
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 13 december 1989 tot uitvoering van artikel 70 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 met betrekking tot de verstrekkingen inzake klinische biologie en nucleaire geneeskunde in vitro, die in onderaanmeming worden verricht voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden

Artikel 1.


Art. 2
P 20/12/2000
  -31/10/2005
Het ziekenhuislaboratorium dat de uitvoering van verstrekkingen in onderaanneming geeft aan het in artikel 1 bedoelde laboratorium, bezorgt het daartoe een afschrift van het originele voorschrift, samen met een document waarin de gegevens zijn vermeld die de identificatie van het ziekenhuis, het ziekenhuislaboratorium en de rechthebbende mogelijk maken, alsmede de aard van de verstrekkingen waarvan de uitvoering in onderaanneming wordt gevraagd. In dat document moet ook het orgaan van het ziekenhuis worden vermeld dat belast is met de facturering.

Art. 3

FR   NL   [Affichage pour impression]