Publié le 03/05/1972
   

FR   NL  

Verordening van 17 januari 1972 tot uitvoering van artikel 41, 9°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

Art. 17bis.


Art. 17ter.
01/01/1990 § 1. De verzekeringsinstellingen bezorgen de staten van de uitgaven in verband met de moederschapsuitkeringen die in het tijdvak van invaliditeit verleend zijn, bedoeld in artikel 79quater van het koninklijk besluit van 20 juli 1971, aan de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, volgens de regelen en binnen de termijnen die zijn vastgesteld in artikel 312 van het koninklijk besluit van 4 november 1963.
01/01/1990 Het model van document dat de staat uitmaakt van de uitgaven aan moederschapsuitkeringen tijdens de invaliditeitsperiode, heet PI 423.
01/01/1990 Op deze staten PI 423 moeten voor iedere gerechtigde tenminste de volgende inlichtingen voorkomen:
01/01/1990 a) het door de Dienst voor uitkeringen toegekende invaliditeitsnummer;
01/01/1990 b) de statistische aanwijzer;
01/01/1990 c) het bedrag van de in toepassing van de artikelen 12bis, en 29, § 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 betaalde vergoedingen;
01/01/1990 d) naam en voornaam van de gerechtigde;
01/01/1990 e) de aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid;
01/01/1990 f) uiterste datum van de erkende periode van arbeidsongeschiktheid.
01/01/1990 De onder punt c) vermelde inlichtingen moeten afzonderlijk worden opgeteld naargelang het uitgaven betreft voor zelfstandige gerechtigden of voor gerechtigden die echtgenoot-helper zijn.
01/01/1990 § 2. De bepalingen van de artikelen 9, 15, 16 en 17, die gelden voor de staten PI 41, zijn ook op de staten PI 423 van toepassing.

Afdeling III - Gemene bepalingen ter zake van de afdelingen I, II en IIbis

Art. 18.

FR   NL   [Affichage pour impression]