d'application à partir du 01/12/1997
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 24.


Deeltijdse werknemer
Art. 25.
P 01/12/1997
  -31/12/2002
Voor de deeltijdse werknemer is het gederfde loon gelijk aan het normale loon van de arbeidscyclus, zoals deze is vastgesteld in de schriftelijk arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement, gedeeld door het aantal werkdagen van die cyclus.
P 01/12/1997
  -31/12/2002
Voor de forfaitair per maand betaalde deeltijdse werknemer wordt het in het eerste lid bedoelde loon geacht 1/26 van het maandloon te zijn.


Tijdelijke leerkracht

Art. 26.

FR   NL   [Affichage pour impression]