d'application à partir du 01/12/1997
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 28.


Art. 29.
P 01/12/1997
  -31/12/2002
Voor de huisarbeider wordt het gederfde loon berekend zoals bepaald in artikel 5 van bovenbedoeld koninklijk besluit van 18 april 1974. Wanneer de periode van vier weken vóór de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid evenwel één of meer vakantiedagen bevat, dient de periode van vier weken onmiddellijk voor die vakantiedag of -dagen als refertetijdvak in aanmerking te worden genomen.

Ontbreken van loon

Art. 30.

FR   NL   [Affichage pour impression]