Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 28.


(En vigueur le: 01/12/1997 - )

est cité par:

Art. 52quinquies.

Het gederfde loon, dat in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de uitkering voor de zeven dagen vaderschaps- en adoptieverlof, bedoeld in de artikelen 223bis en 223ter van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, is het gederfde loon dat is vastgesteld overeenkomstig de artikelen 23 tot 28, dat zou zijn toegekend voor die dagen, indien de werknemer niet met vaderschaps- of adoptieverlof zou zijn geweest.
(En vigueur le: 01/01/2003 - 24/07/2004)