d'application à partir du 30/05/2005
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 79.


Art. 80.
06/09/1994
  -30/08/2015
Het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen:
06/09/1994
  -31/12/2012
stelt de rekeningen vast en maakt de begroting op van de uitkeringsverzekering; deze begroting en deze rekeningen behelzen afzonderlijk de uitkeringen wegens primaire ongeschiktheid, de invaliditeitsuitkeringen en de moederschapsuitkeringen; aparte ramingen worden opgemaakt voor de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid of moederschap en voor de uitkeringen voor begrafeniskosten;
06/09/1994 beheert het reservefonds gevormd met het boni uit het beheer van de tak uitkeringen;
10/01/2000 opgeheven bij: Wet 24-12-99 - B.S. 31-12 - ed. 3;
06/09/1994
  -31/12/2012
stelt vast onder welke voorwaarden aan de verzekeringsinstellingen de geldmiddelen worden voorgeschoten die zij behoeven om de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid of moederschap en de uitkeringen voor begrafeniskosten te betalen;
06/09/1994 werkt de in deze gecoördineerde wet bedoelde verordeningen uit, in het bijzonder met betrekking tot:
06/09/1994
  -31/12/2012
a) het verkrijgen van recht op de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid of moederschap en op de uitkeringen voor begrafeniskosten;
06/09/1994 b) de regelen tot berekening van de uitkeringen;
06/09/1994
  -31/12/2012
c) de regelen tot betaling van de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid of moederschap en de uitkeringen voor begrafeniskosten;
06/09/1994 bepaalt de regelen volgens welke de verzekeringsinstellingen hun rekeningen bij de Dienst voor uitkeringen indienen en verantwoorden;
15/02/2003
  -11/06/2010
onderzoekt de verslagen die hem door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle en de Dienst voor administratieve controle overgelegd worden ter voldoening aan de artikelen 141, § 1, 14°, en 161, eerste lid, 4°; het brengt binnen de door de Koning te stellen termijnen, aan de Minister verslag uit over de te treffen maatregelen waartoe het besloten heeft of welke het voorstelt;
06/09/1994
  -05/07/2009
beslist over de rechtsvorderingen binnen zijn bevoegdheid.
30/05/2005
  -05/07/2009
Ingeval van dringende noodzakelijkheid kan de leidend ambtenaar van de Dienst voor uitkeringen beslissen over de rechtsvordering. Die vordering wordt ter goedkeuring aan het Beheerscomité bedoeld in artikel 79 voorgelegd. Indien die goedkeuring wordt geweigerd, dient van de ingestelde vordering afstand te worden gedaan;
06/09/1994 stelt zijn huishoudelijk reglement op en legt het de Koning ter goedkeuring voor;
15/02/2003 10° gaat op eensluidend advies van het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, over tot de erkenning en de intrekking van de erkenning van de door een of meer werkgevers georganiseerde diensten voor geneeskundige controle, zoals bedoeld in artikel 91;
06/09/1994 11° beslist, in geval van hervatting van een niet-toegelaten arbeid, in welke behartigenswaardige gevallen er geheel of gedeeltelijk mag worden afgezien van het terug te vorderen bedrag;
06/09/1994 12° stelt het Algemeen comité de begroting van de administratiekosten van de Dienst voor uitkeringen voor;
02/01/1996 13° opgeheven bij: Wet 20-12-95 - B.S. 23-12.

Art. 80bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]