Publié le 05/06/2019
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 37.


Art. 37bis.
01/01/2014 § 1. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende, behalve van de rechthebbende die de in artikel 37, § 19, bedoelde verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet, in het honorarium voor sommige verstrekkingen beoogd in de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt als volgt vastgesteld:
01/05/2013 A. voor de raadplegingen van de huisarts en voor de bijkomende honoraria voor dringende raadplegingen, voorzien in artikel 2, van de voornoemde bijlage, wordt het persoonlijk aandeel van de rechthebbende als volgt vastgesteld :
01/12/2011 6,00 EUR voor de verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 101010, 101032, 101054 en 101076;
01/05/2013 Opgeheven door: K.B. 19-2-13 - B.S. 28-3 - art. 1.
01/12/2011 Er is geen persoonlijk aandeel verschuldigd door de rechthebbenden voor de verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 102410, 102432, 102454 en 102476.
01/05/2013 B.Voor de bezoeken en voor de bijkomende honoraria voor dringende raadpleging, voorzien in artikel 2 van de voornoemde bijlage, wordt het persoonlijk aandeel van de rechtehbbenden als volgt vastgesteld voor de volgende codenummers :
01/05/2013 a) bezoeken van de huisarts :
01/05/2013 1) 35 pct. van het honorarium voor de verstrekkingen 103110, 103132, 103213, 103235, 103412,103434;
01/05/2013 2) 33,16 pct. van de honoraria voor de verstrekking 104532;
01/05/2013 3) 33,58 pct. van de honoraria voor de verstrekking 104230;
01/05/2013 4) 32,66 pct. van de honoraria voor de verstrekking 104311;
01/05/2013 5) 32,60 pct. van de honoraria voor de verstrekking 104252;
01/05/2013 6) 32,44 pct. van de honoraria voor de verstrekking 104215;
01/05/2013 7) 32,26 pct. van de honoraria voor de verstrekking 104554;
01/05/2013 8) 32 pct. van de honoraria voor de verstrekking 104510;
01/05/2013 9) 30,67 pct. van de honoraria voor de verstrekking 104613;
01/05/2013 10) 27,97 pct. van de honoraria voor de verstrekking 104296;
01/05/2013 11) 26,87 pct. van de honoraria voor de verstrekking 104591
01/05/2013 12) 26,28 pct. van de honoraria voor de verstrekking 104333;
01/05/2013 13) 25,63 pct. van de honoraria voor de verstrekking 104635;
07/09/2017 b) bezoeken van de arts-specialist voor kindergeneeskunde :
01/05/2013 35 pct. van de honoraria voor de verstrekkingen 103751, 103773, 103795, 103810, 103832, 103854, 103876, 103891, 104812, 104834, 104856 en 104871.
01/05/2013 Het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden wordt verhoogd met één EUR voor de bezoeken van de algemeen geneeskundige, opgenomen onder de nummers 103110, 103132, 103213, 103235, 103412, 103434, 104215, 104230, 104252, 104510, 104532, 104554.
01/05/2013 Nochtans is de verhoging met één EUR, bedoeld in het vorige lid, niet verschuldigd door de rechthebbenden die zich in één van de volgende situaties bevinden :
01/05/2013 a) de rechthebbende voor wie een globaal medisch dossier werd geopend;
01/05/2013 b) de rechthebbende voor wie de verzekeringsinstelling in het bezit is van het bewijs dat hij de voorwaarden vervult, in de loop van het lopende kalenderjaar of het voorafgaande jaar, die vastgesteld zijn in artikel 2, 2), van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de voormelde gecoördineerde wet van 14 juli 1994, en dit vanaf de dag waarop de voormelde verzekeringsinstelling over dit bewijs beschikt;
01/05/2013 c) de rechthebbende die ouder is dan 75 jaar;
01/05/2013 d) de rechthebbende, jonger dan 10 jaar.
01/05/2013 Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende, jonger dan 10 jaar, in de bezoeken van de huisarts, opgenomen onder de codenummers 103110, 103213, 103235 wordt beperkt tot maximum tweemaal het persoonlijk aandeel van de rechthebbende, in de kosten van een raadpleging in het kader van het globaal medisch dossier, opgenomen onder het codenummer 101010.
01/05/2013 Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende, jonger dan 10 jaar, in het bezoek van de huisarts, opgenomen onder het codenummer 104510, wordt beperkt tot maximum tweemaal het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de kosten van een raadpleging in het kader van het globaal medisch dossier, opgenomen onder het codenummer 101010, verhoogd met het persoonlijk aandeel van het corresponderend bijkomend honorarium voor dringende bezoeken, opgenomen onder het codenummer 104635.
01/05/2013 Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende, jonger dan 10 jaar, in het bezoek van de huisarts, opgenomen onder het codenummer 104532, wordt beperkt tot maximum tweemaal het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de kosten van een raadpleging in het kader van het globaal medisch dossier, opgenomen onder het codenummer 101010, verhoogd met het persoonlijk aandeel van het corresponderend bijkomend honorarium voor dringende bezoeken, opgenomen onder het codenummer 104613.
01/05/2013 Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende, jonger dan 10 jaar, in de bezoeken van de huisarts, opgenomen onder de codenummers 104554 wordt beperkt tot maximum tweemaal het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de kosten van een raadpleging in het kader van het globaal medisch dossier, opgenomen onder het codenummer 101010, verhoogd met het persoonlijk aandeel van het corresponderend bijkomend honorarium voor dringende bezoeken, opgenomen onder het codenummer 104591.
01/05/2013 Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende, jonger dan 10 jaar, in de bezoeken van de huisarts, opgenomen onder de codenummers 103132, 103412 en 103434 wordt beperkt tot maximum tweemaal het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de kosten van een raadpleging in het kader van het globaal medisch dossier, opgenomen onder het codenummer 101032.
01/05/2013 Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende, jonger dan 10 jaar, in de bezoeken van de huisarts, opgenomen onder het codenummer 104215, wordt beperkt tot maximum tweemaal het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de kosten van een raadpleging in het kader van het globaal medisch dossier, opgenomen onder het codenummer 101032, verhoogd met het persoonlijk aandeel van het corresponderend bijkomend honorarium voor dringende bezoeken, opgenomen onder het codenummer 104333.
01/05/2013 Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende, jonger dan 10 jaar, in de bezoeken van de huisarts, opgenomen onder het codenummer 104230, wordt beperkt tot maximum tweemaal het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de kosten van een raadpleging in het kader van het globaal medisch dossier, opgenomen onder het codenummer 101032, verhoogd met het persoonlijk aandeel van het corresponderend bijkomend honorarium voor dringende bezoeken, opgenomen onder het codenummer 104311.
01/05/2013 Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende, jonger dan 10 jaar, in de bezoeken van de huisarts, opgenomen onder de codenummers 104252 wordt beperkt tot maximum tweemaal het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de kosten van een raadpleging in het kader van het globaal medisch dossier, opgenomen onder het codenummer 101032, verhoogd met het persoonlijk aandeel van het corresponderend bijkomend honorarium voor dringende bezoeken, opgenomen onder het codenummer 104296.
01/05/2013 Bbis. Voor de rechthebbenden voor wie de verstrekking aangeduid met het rangnummer 102771, beoogd in art 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 wordt verleend, wordt het bedrag van het persoonlijk aandeel :
01/12/2011 beperkt tot 4,00 EUR voor de raadplegingen aangeduid met de rangnummers 101010, 101032, 101054 en 101076;
01/05/2013 verminderd met 30 pct. voor de bezoeken aangeduid met de rangnummers 103110, 103132, 103213, 103235, 103412, 103434, ... en op voorwaarde dat de rechthebbende ouder is dan 75 jaar of vanaf de dag waarop de verzekeringsinstelling in het bezit is van het bewijs dat de rechthebbende in het lopend of het voorgaande kalenderjaar voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 2, 2), van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
01/12/2011 Het recht op de beperking of de vermindering van het persoonlijk aandeel bedoeld in het eerste lid gaat in op de dag waarop de voornoemde verstrekking aangeduid met het rangnummer 102771 wordt verleend en geldt vanaf deze dag tot en met 31 december van het tweede daarop volgende kalenderjaar.
01/08/2014 In de gevallen waarin door de verzekeringsinstelling toepassing gemaakt wordt van het koninklijk besluit van 25 juli 2014 tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de huisarts een honorarium betaalt voor het beheer van het globaal medisch dossier geldt het recht op de vermindering van het persoonlijk aandeel tot en met 31 december van het tweede kalenderjaar na dat waarvoor van genoemd koninklijk besluit toepassing is gemaakt. De bepaling van deze alinea is van toepassing op de rechthebbenden die overeenkomstig onderhavig artikel recht hebben op remgeldverlaging op 31 december 2013.
01/01/2011 Het recht op de beperking of de vermindering van het persoonlijk aandeel voor de in het eerste lid bedoelde verstrekkingen geldt slechts voor zover ze worden verleend door de huisarts die toegang heeft tot de gegevens van het globaal medisch dossier.
01/08/2014 Indien die huisarts niet de huisarts is die het globaal medisch dossier beheert of een lid van dezelfde geregistreerde groepering zoals bedoeld in artikel 2, 6°, van het koninklijk besluit van 25 juli 2014 tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de huisarts een honorarium betaalt voor het beheer van het globaal medisch dossier, vermeldt hij op het getuigschrift voor verstrekte hulp de letter G gevolgd door het RIZIV-identificatienummer van de huisarts die het dossier beheert. De vermelding impliceert dat de huisarts toegang heeft tot de gegevens van het globaal medisch dossier en dat hij daarvoor toestemming heeft van de rechthebbende.
07/09/2017 De Nationale Commissie artsen-ziekenfondsen kan administratieve instructies communiceren aan de huisartsen en verzekeringsinstellingen betreffende de toepassingsmodaliteiten van de vermelding bedoeld in het vijfde lid.
01/05/2013 Evenwel is de vermindering van het persoonlijk aandeel bedoeld in het vorige lid niet van toepassing voor de bezoeken aangeduid met de rangnummers 103110, 103213 en 103235 afgelegd bij de rechthebbende(n) in een rustoord voor bejaarden of rust- en verzorgingstehuizen.
01/01/2013 De rechthebbenden die overeenkomstig voornoemd artikel 2, A, voldoen aan de voorwaarden voor het aanrekenen van de verstrekkingen 102771 en 102395 zijn in het betreffende honorarium geen persoonlijk aandeel verschuldigd. Nochtans de afschaffing van het persoonlijk aandeel in het betreffende honorarium van de verstrekking 102395 wordt slechts toegestaan gedurende een vooraf bepaalde proefperiode van beperkte duur, namelijk van 1 april 2011 tot en met 31 december 2013.
01/02/2006 De rechthebbenden die overeenkomstig voornoemd artikel 2, A, voldoen aan de voorwaarde vastgesteld voor het aanrekenen van de verstrekking 102852 zijn in het betreffende honorarium geen persoonlijk aandeel verschuldigd.
01/01/2018 C. 1° 12 EUR voor de raadplegingen van de artsen-specialisten en de toeslag uit artikel 2, B, van bedoelde bijlage onder de codenummers : 102012, 102034, 102071, 102093, 102115, 102130, 102152, 102174, 102196, 102211, 102233, 102255, 102270, 102292, 102314, 102336, 102351, 102373, 102513, 102535, 102550, 102572, 102594, 102616, 102631, 102653, 102675, 102690, 102712, 102734, 102756, 102815, 102830, 102874, 102896, 102911, 102933, 102955, 102970, 102992, 103456, 103471, 101275, 101290, 103250;
07/09/2017 6 EUR voor de toeslag voor de raadplegingen van de artsen-specialisten uit artikel 2, B, van bedoelde bijlage onder de codenummer 102491;
07/09/2017 40 pct., met een maximum van 15,50 EUR per verstrekking, van het honorarium voor de bezoeken van de artsen uit artikel 2, C, van bedoelde bijlage onder de codenummers 103014, 103051 en 103073;
01/01/2002 D. 35 pct., met een maximum van 4,96 EUR per verstrekking, van het honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden beoogd in artikel 25, § 1, van bedoelde bijlage.
01/06/2000 Evenwel wordt het persoonlijk aandeel van de rechthebbende vastgesteld op:
01/11/2011 20 pct., met een maximum van 4,96 EUR per verstrekking van het honorarium voor de verstrekkingen beoogd in voornoemd artikel 25, § 1, onder de codenummers: 598426, 598161, 598441, 598463, 598485, 598522, 598183, 598544, 598566, 598662, 598684, 598345, 598360, 598382, 598765, 598780, 599185, 599281, 598964 en 598986
01/05/2003 15 pct., met een maximum van 4,96 EUR per verstrekking van het honorarium voor de verstrekkingen beoogd in voornoemd artikel 25, § 1, onder de codenummers: 598861, 598883, 598905, 598920 en 598942, 597704, 597726, 597741, 597763,597785 en 597800.
01/10/2014 De rechthebbende is geen persoonlijk aandeel verschuldigd voor de verstrekkingen 597542, 597564, 597505, 597520, 597446, 597623, 597645, 597660,597586, 597601,597682 en 599981 bedoeld in artikel 25, § 1, van de bijlage bij voornoemd koninklijk besluit van 14 september 1984.
01/07/2007 Dbis. Voor de verstrekkingen geleverd in de lokalen van een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg wordt het persoonlijk aandeel van de rechthebbende vastgesteld als volgt :
01/05/2016 18 EUR voor de verstrekkingen 590516, 590553, 590590, 590634, 590671, 590715, 590752 en 590796 bedoeld in artikel 25, § 3bis, van de bijlage bij voornoemd koninklijk besluit van 14 september 1984;
01/05/2016 4 EUR voor de verstrekkingen 590531, 590575, 590612, 590656, 590693, 590730, 590774 et 590811 bedoeld in artikel 25, § 3bis, van de bijlage bij voornoemd koninklijk besluit van 14 september 1984.
01/10/2014 De rechthebbende is geen persoonlijk aandeel verschuldigd voor de verstrekkingen 590391, 590450, 590870, 590892, 590914, 590951, 590973, 590995, 590833 en 590855 bedoeld in artikel 25, § 3bis, van de bijlage bij voornoemd koninklijk besluit van 14 september 1984.
01/07/2007 De in het eerste lid, 1° en 2° vermelde bedragen zijn bepaald op basis van het gemiddelde gezondheidsindexcijfer 116,04 van de maand juni 2005 en evolueren op dezelfde wijze als de honorariumtarieven of desgevallend de grondslag voor de berekening van de verzekeringstegemoetkoming.
01/01/2002 E. 15 pct., met een maximum van 8,68 EUR per verstrekking, van het honorarium voor de volgende verstrekkingen verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden:
01/05/2016 de verstrekkingen bedoeld onder de codenummers 350055, 350512, 350571, 350593, 351035, 353253, 355412, 355434, 355471, 355493, 355596, 355611, 355633, 355655, 355692, 355714, 355736, 355751, 355795, 355810, 355832, 355854, 355876, 355891, 355913, 472511, 475075 ..., opgenomen in artikel 11 van bedoelde bijlage;
01/10/1993 de verstrekking bedoeld onder het codenummer 214211 opgenomen in artikel 13 van bedoelde bijlage;
01/01/2014 de verstrekkingen bedoeld onder de codenummers 220091, 220290, 227091, 227452, 228152, 230333, 243633, 248511, 248533, 248555, 248570, 248592, 248614, 248636, 248673, 248710, 248732, 248754, 248776, 248791, 249270, 248813, 248835, 248850, 248872, 248894, 248916, 248953, 248975, 254973, 255010, 255032, 255054, 255076, 255113, 255135, 256594, 257294, 257316, 257596, 257611, 257633, 257655, 257670, 257692, 257714, 257736, 257773, 257795, 257913, 257935, 258694, 258296, 258510, 258613, 258812, 258834, 260271, 260293, 260330, 261531, 261914, 261936, 261951, 261973, 261995, 262356, 262371, ..., 275015, 275030, 280770, 300252 et 300274 opgenomen in artikel 14 van de bedoelde bijlage;
22/02/2016 de verstrekkingen bedoeld onder de codenummers: 442212, 442234, 442411, 442455, 442610, 442632, 442676, 442691, 442713, 442735, 442750, 442816, 442831, 442853 en 442971, opgenomen in artikel 18 van bedoelde bijlage;
01/10/1993 442212, 442234, 442411 tot 442492, 442610 tot 442654, 442816 tot 442853, 442934 en 442971, opgenomen in artikel 18 van bedoelde bijlage;
01/11/2016 de verstrekkingen bedoeld onder de codenummers 470750, 470772, 470794, 470816, 470831, 471052, 471251, 471273, 471295, 471310, 471354, 471376, 471391, 471516, 471575, 471715, 471730, 471752, 471811, 472076, 472113, 472356, 472452, 473012, 473034, 473056, 473093, 473174, 473255, 473395, 473410, 473432, 473491, 473594, 473616, 473631, 473933, 474095, 474110, 474132, 474154, 474176, 474191, 474250, 474272, 474353, 474493, 474596, 474670, 475532, 475812, 475834, 475856, 475871, 475893, 476011, 476033, 476055, 476070, 476114, 476136, 476210, 476232, 476254, 476276, 476291, 476313, 476630, 477116, 477131, 477374, 477411, 477433, 477470, 477492, 477514, 477610, 477632, 477654, 478015, 478052, 478074, 478096 en 478111, 478133 opgenomen in artikel 20 van bedoelde bijlage.
01/11/2016 Evenwel wordt het persoonlijk aandeel van de rechthebbende vastgesteld op 15 pct., met een maximum van 5,62 EUR per verstrekking, van het honorarium voor de verstrekking 473174 opgenomen in artikel 20, § 1, c, van de bedoelde bijlage verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden;
01/03/2014 de verstrekkingen bedoeld onder de codenummers 532011, 532114, 532534, 532556, 532571, 532792 en 532814 opgenomen in artikel 21 van bedoelde bijlage;
01/07/2019 alle verstrekkingen opgenomen in de artikelen 22, I, 24bis, 32, 33 en 33bis en 33ter van bedoelde bijlage.
01/01/2013 De rechthebbende is geen persoonlijk aandeel verschuldigd voor de verstrekking 588350 bedoeld in artikel 32, § 1, van de bijlage bij voornoemd koninklijk besluit van 14 september 1984.
01/01/2002 F. 7,44 EUR voor het consultancehonorarium beoogd in artikel 17 van bedoelde bijlage, onder de codenummers 460670 en 460795.
01/01/2002 G. 6,20 EUR voor het consultancehonorarium beoogd in artikel 17 van bedoelde bijlage, onder de codenummers 460703 en 460821.
01/01/2002 H. 7,44 EUR voor de forfaitaire honoraria, bedoeld in artikel 24, § 2, van voornoemde bijlage, onder de codenummers 591102 en 591603.
07/09/2017 § 1bis. Het bedrag van het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de prestaties die mogen verricht worden door geaccrediteerde artsen, zoals dit voortvloeit uit § 1, blijft hetzelfde, of de prestatie wordt uitgevoerd door een geaccrediteerd arts, bedoeld in artikel 1, § 10, van de bijlage bij het voormelde koninklijk besluit van 14 september 1984 dan wel door een niet-geaccrediteerd arts.
01/01/2014 § 2. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende, behalve van de rechthebbende die de in artikel 37, § 19, bedoelde verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet in de forfaitaire honoraria voor de klinische biologie verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen patiënten en bedoeld in de artikelen 2, § 2, a), en b), van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen, wordt als volgt vastgesteld:
01/01/2003 8,70 EUR voor de codenummers 592911 en 592955;
01/01/2003 12,96 EUR voor de codenummers 593014 en 593051;
01/01/2003 15,67 EUR voor de codenummers 593110 en 593154.
01/01/2014 § 3. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende, behalve van de rechthebbende die de in artikel 37, § 19, bedoelde verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet, wordt verhoogd met een aandeel van 27,27 EUR de eerste dag van zijn opneming in een ziekenhuis of van zijn verblijf in een revalidatie- of vakherscholingscentrum in de zin van het koninklijk besluit van 5 maart 1997 tot vaststelling van het bedrag van de vermindering van de verzekeringstegemoetkoming in geval van opneming in een ziekenhuis of van verblijf in een revalidatiecentrum.
01/05/2013 § 4. Opgeheven door: K.B. 19-2-13 - B.S. 28-3 - art. 1.

Art. 37ter.

FR   NL   [Affichage pour impression]