Publiť le 11/08/2001
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994

Art. 60.


Art. 61.
06/09/1994 ß 1. Voor de toepassing van de ßß 1 tot 9 wordt verstaan:
06/09/1994 a) onder ęverstrekkingen van klinische biologieĽ, alle verstrekkingen verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, bedoeld in de artikelen 3, ß 1, A, II en C, I, 18, ß 2, B, e en 24 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering;
06/09/1994 b) onder ęglobaal budgetĽ, het met toepassing van de bepalingen van artikel 59, vastgestelde budget van financiŽle middelen voor de verstrekkingen van klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden;
06/09/1994 c) onder ęuitgaven voor klinische biologieĽ, het bedrag dat door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen verschuldigd is, voor verstrekkingen van klinische biologie, verleend in de loop van een bepaald dienstjaar;
06/09/1994 d) onder ęgefactureerde uitgaven voor klinische biologieĽ, het bedrag voor verstrekkingen van klinische biologie dat door de laboratoria overeenkomstig de reglementering inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen werd gefactureerd, voor de trimesters van eenzelfde dienstjaar gecumuleerd tot en met het voor de toepassing van het in ß 5 in aanmerking genomen trimester;
06/09/1994 e) onder ęlaboratoriumĽ, het laboratorium voor klinische biologie erkend met toepassing van de bepalingen van artikel 63, 3į;
06/09/1994 f) onder ęde DienstĽ, de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Instituut.
06/09/1994 ß 2. Wanneer de uitgaven voor klinische biologie voor een bepaald dienstjaar het voor dat dienstjaar vastgestelde globaal budget met ten minste 2 pct. overstijgen, zijn de laboratoria aan het Instituut een ristorno verschuldigd, waarvan het bedrag wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van ß 3.
06/09/1994 Onverminderd het bepaalde in ß 7 betalen de laboratoria op dit ristorno trimesteriŽle voorschotten waarvan het bedrag wordt berekend overeenkomstig de ßß 4 en 5.
06/09/1994 ß 3. Het ristorno wordt berekend op basis van de uitgaven voor klinische biologie van het betrokken laboratorium.
06/09/1994 In hoofde van de laboratoria wordt het ristorno vastgesteld op:
06/09/1994 X maal 0,5 pct. voor de uitgavenschijf tussen 5 en 10 miljoen frank;
06/09/1994 X maal 1,25 pct. voor de uitgavenschijf tussen 10 en 25 miljoen frank;
06/09/1994 X maal 2,25 pct. voor de uitgavenschijf tussen 25 en 50 miljoen frank;
06/09/1994 X maal 3,50 pct. voor de uitgavenschijf tussen 50 en 100 miljoen frank;
06/09/1994 X maal 5 pct. voor de uitgavenschijf tussen 100 en 200 miljoen frank;
06/09/1994 X maal 7 pct. voor de uitgavenschijf tussen 200 en 400 miljoen frank;
06/09/1994 X maal 9 pct. voor de uitgavenschijf boven 400 miljoen frank.
13/03/1998 De Koning stelt voor ieder dienstjaar afzonderlijk de waarde van X vast, in functie van het voor dat dienstjaar te recupereren verschil tussen de uitgaven voor klinische biologie en het globaal budget. In geen geval mag de waarde van X mťťr bedragen dan 10.
13/03/1998 Laatste lid opgeheven bij: Wet 22-2-98 - B.S. 3-3.
06/09/1994 ß 4. Om de in ß 2, tweede lid, bedoelde trimestriŽle voorschotten te berekenen, wordt het globaal budget opgesplitst in trimestriŽle bedragen die op cumulatieve wijze worden berekend, rekening houdend met het ongelijk procentueel aandeel van de gefactureerde uitgaven voor ieder trimester in de totale gefactureerde uitgaven op jaarbasis. De Koning stelt elk jaar dit procentueel aandeel vast.
06/09/1994 Een trimestriŽle betaling is verschuldigd wanneer de totale voor alle laboratoria samen gefactureerde uitgaven voor klinische biologie:
06/09/1994 - het overeenkomstig de bepalingen van het vorige lid voor het eerste trimester van een bepaald dienstjaar vastgesteld bedrag met tenminste 7 pct. overstijgen;
06/09/1994 - het overeenkomstig de bepalingen van het vorige lid voor het tweede trimester van een bepaald dienstjaar vastgesteld bedrag met tenminste 5 pct. overstijgen;
06/09/1994 - het overeenkomstig de bepalingen van het vorige lid voor het derde trimester van een bepaald dienstjaar vastgestelde bedrag met tenminste 3 pct. overstijgen;
06/09/1994 - het overeenkomstig de bepalingen van het vorige lid voor het vierde trimester van een bepaald dienstjaar vastgestelde bedrag met tenminste 2 pct. overstijgen.
06/09/1994 ß 5. De trimestriŽle betaling wordt berekend op basis van de voor de gecumuleerde trimesters van dat dienstjaar door het betrokken laboratorium gefactureerde uitgaven voor klinische biologie.
06/09/1994 Ze wordt vastgesteld op:
06/09/1994 Z maal 0,5 pct. voor de uitgavenschijf tussen Y x 5 en Y x 10 miljoen frank;
06/09/1994 Z maal 1,25 pct. voor de uitgavenschijf tussen Y x 10 en Y x 25 miljoen frank;
06/09/1994 Z maal 2,25 pct. voor de uitgavenschijf tussen Y x 25 en Y x 50 miljoen frank;
06/09/1994 Z maal 3,50 pct. voor de uitgavenschijf tussen Y x 50 en Y x 100 miljoen frank;
06/09/1994 Z maal 5 pct. voor de uitgavenschijf tussen Y x 100 en Y x 200 miljoen frank;
06/09/1994 Z maal 7 pct. voor de uitgavenschijf tussen Y x 200 en Y x 400 miljoen frank;
06/09/1994 Z maal 9 pct. voor de uitgavenschijf boven Y x 400 miljoen frank.
06/09/1994 De waarde van Y is gelijk aan het cumulatief procentueel aandeel voor het betrokken trimester, berekend op basis van de in uitvoering van de bepalingen van ß 4, eerste lid, bij koninklijk besluit vastgestelde procentuele aandelen.
06/09/1994 Voor ieder afzonderlijk trimester stelt de Koning de waarde van Z vast in functie van het voor dat trimester te recupereren verschil tussen de gefactureerde uitgaven voor klinische biologie voor het betrokken trimester, en het overeenkomstig de bepalingen van ß 4, eerste lid, voor het betrokken trimester vastgestelde bedrag. In geen geval mag de waarde van Z mťťr bedragen dan 10.
06/09/1994 De overeenkomstig de bepalingen van het tweede lid vastgestelde trimestriŽle betaling wordt verminderd met de sommen die door het laboratorium voor de voorafgaande trimesters van het betrokken dienstjaar als trimestriŽle betaling werden betaald.
13/03/1998 Laatste lid opgeheven bij: Wet 22-2-98 - B.S. 3-3.
06/09/1994 ß 6. De Dienst is ermee belast de in ß 5 bedoelde trimestriŽle voorschotten in hoofde van elk laboratorium vast te stellen. Hij stelt het betrokken laboratorium bij een ter post aangetekende brief in kennis van de als trimestrieel voorschot verschuldigde bedragen.
06/09/1994 De trimestriŽle betaling is betaalbaar binnen de dertig dagen na kennisgave aan het betrokken laboratorium. Bij het verstrijken van deze termijn is het laboratorium van rechtswege in gebreke gesteld voor betaling van de nog verschuldigde sommen.
06/09/1994 Bij wanbetaling binnen de in het vorige lid bedoelde termijn brengen de nog verschuldigde sommen een verwijlinterest op van 12 pct. per jaar, te rekenen vanaf het verstrijken van deze termijn tot de dag waarop de betaling plaatsvindt. Eveneens in dat geval houden de verzekeringsinstellingen, op vraag van de Dienst, als waarborg, tot een beloop van de verschuldigde sommen, globaal of gedeeltelijk de bedragen van de tegemoetkomingen van de verzekering voor geneeskundige verzorging in die verschuldigd zijn voor de verstrekkingen verleend in de schuldplichtige laboratoria. De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere regelen voor de uitvoering van deze bepaling en met name die volgens welke de rechthebbenden van de verzekering voor geneeskundige verzorging in kennis worden gesteld van de hiervoor vermelde maatregel. Deze inhoudingen slaan op de bedragen die verschuldigd zijn voor verstrekkingen die uitgevoerd zijn in de periode vanaf 1 april 1989 tot 31 december 1990.
06/09/1994 Onder de voorwaarden bepaald door de Koning kan afgezien worden van de toepassing van de in het vorige lid bedoelde verwijlinteresten.
06/09/1994 ß 7. De als trimestriŽle betalingen voor een bepaald dienstjaar gestorte sommen worden volledig verrekend met het voor hetzelfde dienstjaar verschuldigde ristorno.
06/09/1994 De Dienst stelt elk laboratorium bij een ter post aangetekende brief in kennis van het ristorno en van het resultaat van de in het eerste lid bedoelde verrekening, met opgave van het eventuele debet- of creditsaldo.
16/02/1999 Het debetsaldo is betaalbaar binnen dertig dagen na de kennisgave aan het betrokken laboratorium. Evenwel kan de Koning andere termijnen bepalen en de nadere regels vaststellen voor de betaling van de verschuldigde sommen. Bij het verstrijken van deze termijnen en/of het niet naleven van de regels is het laboratorium van rechtswege in gebreke gesteld voor de betaling van de totaliteit van de nog verschuldigde sommen.
16/02/1999 Bij wanbetaling binnen de termijnen en/of volgens de regels bedoeld in het derde lid, brengt het totale bedrag van de nog verschuldigde sommen een verwijlintrest op van 12 pct. per jaar, te rekenen vanaf de dag die volgt op de niet nageleefde vervaldag tot de dag waarop de betaling plaatsvindt. Eveneens in dat geval houden de verzekeringsinstellingen, op vraag van de Dienst, als waarborg, tot een beloop van de verschuldigde sommen, globaal of gedeeltelijk de bedragen van de tegemoetkomingen van de verzekering voor geneeskundige verzorging in die verschuldigd zijn voor de verstrekkingen verleend in de schuldplichtige laboratoria. De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere regelen voor de uitvoering van deze bepaling en met name die volgens welke de rechthebbenden van de verzekering voor geneeskundige verzorging in kennis worden gesteld van de hiervoor vermelde maatregel. Deze inhoudingen slaan op de bedragen die verschuldigd zijn voor verstrekkingen die uitgevoerd zijn in de periode vanaf 1 april 1989 tot 31 december 1990.
06/09/1994 Onder de voorwaarden bepaald door de Koning, kan afgezien worden van de toepassing van de in het vorige lid bedoelde verwijlinteresten.
06/09/1994 De terugbetaling van het eventuele creditsaldo dient door het betrokken laboratorium te worden gevraagd bij de Dienst, aan de hand van een formulier dat door deze Dienst ter beschikking wordt gesteld.
06/09/1994 Het creditsaldo is betaalbaar binnen dertig dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde aanvraag. Bij het verstrijken van deze termijn is het Instituut van rechtswege in gebreke gesteld voor de betaling van de nog verschuldigde sommen.
06/09/1994 Bij wanbetaling binnen de in het vorige lid bedoelde termijn brengen de nog verschuldigde sommen een verwijlinterest op van 12 pct. per jaar, te rekenen vanaf het verstrijken van deze termijn tot de dag waarop de betaling plaatsvindt.
06/09/1994 ß 8. Indien de voorlopige rekeningen aantonen dat de gefactureerde uitgaven voor klinische biologie voor een bepaald dienstjaar tenminste 3 pct. lager zijn dan het voor het betrokken dienstjaar vastgesteld globaal budget, worden de voor dat dienstjaar als trimestriŽle betalingen gestorte bedragen aan de betrokken laboratoria terugbetaald.
06/09/1994 ß 9. Voor het dienstjaar 1989 wordt voor de cumulatie van de trimestriŽle bedragen bedoeld in de ßß 4 en 5 geen rekening gehouden met de cijfergegevens voor het eerste trimester.
06/09/1994 ß 10. Voor de toepassing van de ßß 10 tot 17 wordt verstaan:
06/09/1994 a) onder "verstrekkingen van klinische biologie", alle verstrekkingen verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, bedoeld in de artikelen 3, ß 1, A, II en C, I, 18, ß 2, B, e, en 24 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering;
06/09/1994 b) onder "globaal budget", het met toepassing van de bepalingen van artikel 59 vastgestelde budget van financiŽle middelen voor de verstrekkingen van klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden;
06/09/1994 c) onder "uitgaven voor klinische biologie" het bedrag dat door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen verschuldigd is voor verstrekkingen van klinische biologie, verleend in de loop van een bepaald dienstjaar;
06/09/1994 d) onder "gefactureerde uitgaven voor klinische biologie", het bedrag voor verstrekkingen van klinische biologie dat door de laboratoria overeenkomstig de reglementering inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen werd gefactureerd, voor de trimesters van eenzelfde dienstjaar gecumuleerd tot en met het voor de toepassing van het in ß 14 in aanmerking genomen trimester;
06/09/1994 e) onder "laboratorium", het laboratorium voor klinische biologie erkend met toepassing van de bepalingen van artikel 63, 3į;
06/09/1994 f) onder "de Dienst", de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Instituut;
06/09/1994 g) onder "marktaandeelcoŽfficiŽnt voor het jaar", de verhouding van de uitgaven van het laboratorium voor het jaar tot de totale uitgaven voor het jaar voor alle laboratoria samen, gedeeld door de gelijkaardige verhouding voor het jaar er vůůr; ingeval een laboratorium nog geen twee volledige kalenderjaren erkend is, worden de uitgaven, voor de ontbrekende maanden, in de periode van twee kalenderjaren, welke eindigt bij het aflopen van het betreffende kalenderjaar, gelijkgesteld aan de gemiddelde uitgaven van de drie eerste maanden na de erkenning; ingeval een laboratorium nog geen drie maanden erkend is, wordt de marktaandeelcoŽfficiŽnt gelijkgesteld aan 1;
06/09/1994 h) onder "aangepaste marktaandeelcoŽfficiŽnt voor het jaar 1991", de marktaandeelcoŽfficiŽnt voor het jaar 1991 vermenigvuldigd met een correctiefactor gelijk aan 1;
06/09/1994 i) onder "aangepaste marktaandeelcoŽfficiŽnt voor het jaar 1992", de marktaandeelcoŽfficiŽnt voor het jaar 1992 vermenigvuldigd met een correctiefactor. Deze correctiefactor is gelijk aan 1 tenzij de marktaandeelcoŽfficiŽnt voor het jaar 1991 minstens 1,15 bedraagt; in dat geval is de correctiefactor gelijk aan de marktaandeelcoŽfficiŽnt van het jaar 1991 verminderd met 0,10;
06/09/1994 j) onder "aangepaste marktaandeelcoŽfficiŽnt voor het jaar 1993", de marktaandeelcoŽfficiŽnt voor het jaar 1993 vermenigvuldigd met een correctiefactor. Deze correctiefactor is gelijk aan 1 tenzij de marktaandeelcoŽfficiŽnt in ťťn van de twee voorafgaande jaren minstens 1,15 bedraagt; in dat geval is de correctiefactor de grootste onder de marktaandeelcoŽfficiŽnten van de twee voorafgaande jaren, verminderd met 0,10 ingeval de grootste deze is van 1992 en verminderd met 0,25 ingeval de grootste deze is van 1991, zonder dat nochtans deze correctiefactor kleiner mag zijn dan 1,05;
06/09/1994 k) onder "aangepaste marktaandeelcoŽfficiŽnt voor het jaar 1994 en volgende", de marktaandeelcoŽfficiŽnt voor het jaar 1994 vermenigvuldigd met een correctiefactor. Deze correctiefactor is gelijk aan 1 tenzij de marktaandeelcoŽfficiŽnt van ťťn van de drie voorafgaande jaren minstens 1,15 bedraagt; in dat geval is de correctiefactor de grootste onder de marktaandeelcoŽfficiŽnten van de drie voorafgaande jaren, verminderd met 0,10 ingeval de grootste deze is van het jaar dat voorafgaat aan het betreffende jaar, verminderd met 0,25 ingeval de grootste deze is van het tweede jaar dat voorafgaat aan het betreffende jaar, verminderd met 0,40 ingeval de grootste deze is van het derde jaar dat voorafgaat aan het betreffende jaar, zonder dat nochtans die correctiefactor kleiner mag zijn dan 1,05;
06/09/1994 l) onder "aangepaste uitgaven voor klinische biologie van een laboratorium", de uitgaven voor klinische biologie van het laboratorium vermenigvuldigd met de aangepaste marktaandeelcoŽfficiŽnt voor het jaar;
06/09/1994 m) onder "marktaandeelcoŽfficiŽnt voor het trimester", de verhouding van de gefactureerde uitgaven van het laboratorium gedurende een periode van vier opeenvolgende trimesters die eindigt met het desbetreffend trimester tot de totale gefactureerde uitgaven voor alle laboratoria samen gedurende dezelfde periode, gedeeld door de gelijkaardige verhouding voor het overeenkomstig trimester in het jaar er vůůr; ingeval een laboratorium nog geen acht opeenvolgende trimesters erkend is worden de uitgaven voor de ontbrekende maanden, in de periode van acht opeenvolgende trimesters, welke eindigt bij het aflopen van het betreffende trimester, gelijkgesteld aan de gemiddelde uitgaven van de eerste drie maanden na de erkenning; ingeval een laboratorium nog geen drie maanden erkend is wordt de marktaandeelcoŽfficiŽnt gelijkgesteld aan 1;
06/09/1994 n) onder "aangepaste marktaandeelcoŽfficiŽnt voor de trimesters van het jaar 1991", de marktaandeelcoŽfficiŽnt voor het betreffende trimester vermenigvuldigd met een correctiefactor gelijk aan 1;
06/09/1994 o) onder "aangepaste marktaandeelcoŽfficiŽnt voor de trimesters van het jaar 1992", de marktaandeelcoŽfficiŽnt voor het betreffende trimester vermenigvuldigd met een correctiefactor. Deze correctiefactor is gelijk aan 1 tenzij de marktaandeelcoŽfficiŽnt in ťťn van de vier voorafgaande trimesters minstens 1,15 bedraagt; in dat geval is de correctiefactor de grootste onder de marktaandeelcoŽfficiŽnten van de vier voorafgaande trimesters verminderd met 0,10;
06/09/1994 p) onder "aangepaste marktaandeelcoŽfficiŽnt voor de trimesters van het jaar 1993", de marktaandeelcoŽfficiŽnt voor het betreffende trimester vermenigvuldigd met een correctiefactor. Deze correctiefactor is gelijk aan 1 tenzij de marktaandeelcoŽfficiŽnt in ťťn van de acht voorafgaande trimesters minstens 1,15 bedraagt; in dat geval is de correctiefactor de grootste onder de marktaandeelcoŽfficiŽnten van de acht voorafgaande trimesters, verminderd met 0,10 ingeval de grootste deze is van het eerste, het tweede, het derde of het vierde trimester dat voorafgaat aan het betreffende trimester, en verminderd met 0,25 ingeval de grootste deze is van het vijfde, het zesde, het zevende of het achtste trimester dat voorafgaat aan het betreffende trimester, zonder dat nochtans die correctiefactor kleiner mag zijn dan 1,05;
06/09/1994 q) onder "aangepaste marktaandeelcoŽfficiŽnt voor de trimesters van het jaar 1994 en volgende", de marktaandeelcoŽfficiŽnt voor het betreffende trimester vermenigvuldigd met een correctiefactor. Deze correctiefactor is gelijk aan 1 tenzij de marktaandeelcoŽfficiŽnt in ťťn van de twaalf voorafgaande trimesters minstens 1,15 bedraagt; in dat geval is de correctiefactor de grootste onder de marktaandeelcoŽfficiŽnten van de twaalf voorafgaande trimesters, verminderd met 0,10 ingeval de grootste deze is van het eerste, het tweede, het derde of het vierde trimester dat voorafgaat aan het betreffende trimester, verminderd met 0,25 ingeval de grootste deze is van het vijfde, het zesde, het zevende of het achtste trimester dat voorafgaat aan het betreffende trimester, en verminderd met 0,40 ingeval de grootste deze is van het negende, het tiende, het elfde of het twaalfde trimester dat voorafgaat aan het betreffende trimester, zonder dat nochtans die correctiefactor kleiner mag zijn dan 1,05;
06/09/1994 r) onder "aangepaste gefactureerde uitgaven voor klinische biologie van een laboratorium", de gefactureerde uitgaven voor klinische biologie van het laboratorium, vermenigvuldigd met de aangepaste marktaandeelcoŽfficiŽnt voor het trimester.
06/09/1994 ß 11. Wanneer de uitgaven voor klinische biologie voor een bepaald dienstjaar het voor dat dienstjaar vastgesteld globaal budget met ten minste 2 pct. overstijgen, zijn de laboratoria aan het Instituut een ristorno verschuldigd, waarvan het bedrag wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van ß 12.
06/09/1994 Onverminderd het bepaalde in ß 16, betalen de laboratoria op dit ristorno trimesteriŽle voorschotten waarvan het bedrag wordt berekend overeenkomstig de ßß 14 en 15.
06/09/1994 ß 12. Het ristorno wordt berekend op basis van de aangepaste uitgaven voor klinische biologie van het betrokken laboratorium.
01/01/2002 In hoofde van de laboratoria wordt het ristorno vastgesteld op:
01/01/2002 X maal 0,5 pct. voor de aangepaste uitgaven in de schijf tussen 125.000 en 250.000 EUR;
01/01/2002 X maal 1,25 pct. voor de aangepaste uitgaven in de schijf tussen 250.000 en 625.000 EUR;
01/01/2002 X maal 2,25 pct. voor de aangepaste uitgaven in de schijf tussen 625.000 en 1.250.000 EUR;
01/01/2002 X maal 3,50 pct. voor de aangepaste uitgaven in de schijf tussen 1.125.000 en 2.500.000 EUR;
01/01/2002 X maal 5 pct. voor de aangepaste uitgaven in de schijf tussen 2.500.000 en 5.000.000 EUR;
01/01/2002 X maal 7 pct. voor de aangepaste uitgaven in de schijf tussen 5.000.000 en 10.000.000 EUR;
01/01/2002 X maal 9 pct. voor de aangepaste uitgaven in de schijf boven 10.000.000 EUR.
13/03/1998 De Koning stelt voor ieder dienstjaar afzonderlijk de waarde van X vast, in functie van het voor dat dienstjaar te recupereren verschil tussen de uitgaven voor klinische biologie en het globaal budget. In geen geval mag de waarde van X mťťr bedragen dan 10.
13/03/1998 Vierde lid opgeheven bij: Wet 22-2-98 - B.S. 3-3.
06/09/1994 Bij de berekening van het ristorno krijgt de aangepaste marktaandeelcoŽfficiŽnt voor het jaar, lager dan 0,70 de waarde 0,70 en krijgt de aangepaste marktaandeelcoŽfficiŽnt hoger dan 2,00 de waarde 2,00.
06/09/1994 ß 13. Om de in ß 11, tweede lid, bedoelde trimestriŽle voorschotten te berekenen, wordt het globaal budget opgesplitst in trimestriŽle bedragen die op cumulatieve wijze worden berekend, rekening houdend met het ongelijke procentueel aandeel van de gefactureerde uitgaven voor ieder trimester in de totale gefactureerde uitgaven op jaarbasis. De Koning stelt elk jaar dit procentueel aandeel vast.
06/09/1994 Een trimesteriŽle betaling is verschuldigd wanneer de totale voor alle laboratoria samen gefactureerde uitgaven voor klinische biologie:
06/09/1994 - het overeenkomstig de bepalingen van het vorige lid voor het eerste trimester van een bepaald dienstjaar vastgesteld bedrag met tenminste 7 pct. overstijgen;
06/09/1994 - het overeenkomstig de bepalingen van het vorige lid voor het tweede trimester van een bepaald dienstjaar vastgesteld bedrag met tenminste 5 pct. overstijgen;
06/09/1994 - het overeenkomstig de bepalingen van het vorige lid voor het derde trimester van een bepaald dienstjaar vastgestelde bedrag met tenminste 3 pct. overstijgen;
06/09/1994 - het overeenkomstig de bepalingen van het vorige lid voor het vierde trimester van een bepaald dienstjaar vastgestelde bedrag met tenminste 2 pct. overstijgen.
06/09/1994 ß 14. De trimestriŽle betaling wordt berekend op basis van de voor de gecumuleerde trimesters van dat dienstjaar door het betrokken laboratorium aangepaste gefactureerde uitgaven voor klinische biologie.
01/01/2002 Ze wordt vastgesteld op:
01/01/2002 Z maal 0,5 pct. voor de aangepaste gefactureerde uitgaven in de schijf tussen Y x 125.000 en Y x 250.000 EUR;
01/01/2002 Z maal 1,25 pct. voor de aangepaste gefactureerde uitgaven in de schijf tussen Y x 250.000 en Y x 625.000 EUR;
01/01/2002 Z maal 2,25 pct. voor de aangepaste gefactureerde uitgaven in de schijf tussen Y x 625.000 en Y x 1.250.000 EUR;
01/01/2002 Z maal 3,50 pct. voor de aangepaste gefactureerde uitgaven in de schijf tussen Y x 1.250.000 en Y x 2.500.000 EUR;
01/01/2002 Z maal 5 pct. voor de aangepaste gefactureerde uitgaven in de schijf tussen Y x 2.500.000 en Y x 5.000.000 EUR;
01/01/2002 Z maal 7 pct. voor de aangepaste gefactureerde uitgaven in de schijf tussen Y x 5.000.000 en Y x 10.000.000 EUR;
01/01/2002 Z maal 9 pct. voor de aangepaste gefactureerde uitgaven in de schijf boven Y x 10.000.000 EUR.
06/09/1994 De waarde van Y is gelijk aan het cumulatief procentueel aandeel voor het betrokken trimester, berekend op basis van de in uitvoering van de bepalingen van ß 13, eerste lid, bij koninklijk besluit vastgestelde procentuele aandelen.
06/09/1994 Voor ieder afzonderlijk trimester stelt de Koning de waarde van Z vast, in functie van het voor dat trimester te recupereren verschil tussen de aangepaste gefactureerde uitgaven voor klinische biologie voor het betrokken trimester, en het overeenkomstig de bepalingen van ß 13, eerste lid, voor het betrokken trimester vastgestelde bedrag. In geen geval mag de waarde van Z mťťr bedragen dan 10.
06/09/1994 De overeenkomstig de bepalingen van het tweede lid vastgestelde trimestriŽle betaling wordt verminderd met de sommen die door het laboratorium voor de voorafgaande trimesters van het betrokken dienstjaar als trimestriŽle betaling werden betaald.
13/03/1998 Zesde lid opgeheven bij: Wet 22-2-98 - B.S. 3-3.
06/09/1994 Bij de berekening van de trimestriŽle betaling krijgt de aangepaste marktaandeelcoŽfficiŽnt voor het trimester lager dan 0,70 de waarde 0,70 en krijgt de aangepaste marktaandeelcoŽfficiŽnt hoger dan 2,00 de waarde 2,00.
06/09/1994 ß 15. De Dienst is ermee belast de in ß 14 bedoelde trimestriŽle voorschotten in hoofde van elk laboratorium vast te stellen. Hij stelt het betrokken laboratorium bij een ter post aangetekende brief in kennis van de als trimestrieel voorschot verschuldigde bedragen.
06/09/1994 De trimestriŽle betaling is betaalbaar binnen de dertig dagen na kennisgave aan het betrokken laboratorium. Bij het verstrijken van deze termijn is het laboratorium van rechtswege in gebreke gesteld voor betaling van de nog verschuldigde sommen.
06/09/1994 Bij wanbetaling binnen de in het vorige lid bedoelde termijn brengen de nog verschuldigde sommen een verwijlinterest op van 12 pct. per jaar, te rekenen vanaf het verstrijken van deze termijn tot de dag waarop de betaling plaatsvindt. Eveneens in dat geval houden de verzekeringsinstellingen, op vraag van de Dienst, als waarborg, tot een beloop van de verschuldigde sommen, globaal of gedeeltelijk de bedragen van de tegemoetkomingen van de verzekering voor geneeskundige verzorging in die verschuldigd zijn voor de verstrekkingen verleend in de schuldplichtige laboratoria. De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere regelen voor de uitvoering van deze bepaling en met name die volgens welke de rechthebbenden van de verzekering voor geneeskundige verzorging in kennis worden gesteld van de hiervoor vermelde maatregel. Deze inhoudingen slaan op de bedragen die verschuldigd zijn voor verstrekkingen uitgevoerd vanaf 1 januari 1991.
06/09/1994 Onder de voorwaarden bepaald door de Koning kan afgezien worden van de toepassing van de in het vorige lid bedoelde verwijlinteresten.
06/09/1994 ß 16. De als trimestriŽle betalingen voor een bepaald dienstjaar gestorte sommen worden volledig verrekend met het voor hetzelfde dienstjaar verschuldigde ristorno.
06/09/1994 De Dienst stelt elk laboratorium bij een ter post aangetekende brief in kennis van het ristorno en van het resultaat van de in het eerste lid bedoelde verrekening, met opgave van het eventuele debet- of creditsaldo.
16/02/1999 Het debetsaldo is betaalbaar binnen dertig dagen na de kennisgave aan het betrokken laboratorium. Evenwel kan de Koning andere termijnen bepalen en de nadere regels vaststellen voor de betaling van de verschuldigde sommen. Bij het verstrijken van deze termijnen en/of het niet naleven van de regels is het laboratorium van rechtswege in gebreke gesteld voor de betaling van de totaliteit van de nog verschuldigde sommen.
16/02/1999 Bij wanbetaling binnen de termijnen en/of volgens de regels bedoeld in het derde lid, brengt het totale bedrag van de nog verschuldigde sommen een verwijlintrest op van 12 pct. per jaar, te rekenen vanaf de dag die volgt op de niet nageleefde vervaldag tot de dag waarop de betaling plaatsvindt. Eveneens in dat geval houden de verzekeringsinstellingen, op vraag van de Dienst, als waarborg, tot een beloop van de verschuldigde sommen, globaal of gedeeltelijk de bedragen van de tegemoetkomingen van de verzekering voor geneeskundige verzorging in die verschuldigd zijn voor de verstrekkingen verleend in de schuldplichtige laboratoria. De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere regelen voor de uitvoering van deze bepaling en met name die volgens welke de rechthebbenden van de verzekering voor geneeskundige verzorging in kennis worden gesteld van de hiervoor vermelde maatregel. Deze inhoudingen slaan op de bedragen die verschuldigd zijn voor verstrekkingen uitgevoerd vanaf 1 januari 1991.
06/09/1994 Onder de voorwaarden bepaald door de Koning, kan afgezien worden van de toepassing van de in het vorige lid bedoelde verwijlinteresten.
06/09/1994 De terugbetaling van het eventuele creditsaldo dient door het betrokken laboratorium te worden gevraagd bij de Dienst, aan de hand van een formulier dat door deze Dienst ter beschikking wordt gesteld.
06/09/1994 Het creditsaldo is betaalbaar binnen dertig dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde aanvraag. Bij het verstrijken van deze termijn is het Instituut van rechtswege in gebreke gesteld voor de betaling van de nog verschuldigde sommen.
06/09/1994 Bij wanbetaling binnen de in het vorige lid bedoelde termijn brengen de nog verschuldigde sommen een verwijlinterest op van 12 pct. per jaar, te rekenen vanaf het verstrijken van deze termijn tot de dag waarop de betaling plaatsvindt.
06/09/1994 ß 17. Indien de voorlopige rekeningen aantonen dat de gefactureerde uitgaven voor klinische biologie voor een bepaald dienstjaar tenminste 3 pct. lager zijn dan het voor het betrokken dienstjaar vastgesteld globaal budget, worden de voor dat dienstjaar als trimestriŽle betalingen gestorte bedragen aan de betrokken laboratoria terugbetaald.

Art. 62.

FR   NL   [Affichage pour impression]