d'application à partir du 01/07/2005
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Artikel 1.


Art. 2.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
De Koning omschrijft de verstrekkingen bedoeld bij artikel 1, 19° en 20°, en bepaalt de voorwaarden waaronder de ziekteverzekering tegemoetkomt in de kostprijs van deze verstrekkingen.
P 01/07/2005
  -31/12/2007
De Minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft, stelt, op voorstel van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, de tegemoetkoming vast voor de in artikel 1, 19° en 20°, bedoelde verstrekkingen, alsmede de voorwaarden voor die tegemoetkoming.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
Het toekennen van deze tegemoetkoming verhindert elke bijzondere tussenkomst van de ziekteverzekering in de kosten van geneeskundige verstrekkingen die voorkomen in het verstrekkingenpakket bedoeld bij artikel 1, 19° en 20°, zoals het door de Koning werd omschreven.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]