Publié le 28/04/1984
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 12 april 1984 betreffende het beheer van de financiële middelen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering door de verzekeringsinstellingen en betreffende de vermeerderng van de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen met een percentage van de met toepassing van artikel 136, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, terugevorderde sommen

Art. 4.


Art. 5.
01/01/1993 Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering verdeelt over de verzekeringsinstellingen het saldo van alle interesten die met toepassing van de bepalingen van artikel 3 zijn toegewezen aan de tak geneeskundige verzorging van de algemene regeling en de regeling voor zelfstandigen. Deze verdeling gebeurt in evenredigheid met het aandeel van elke verzekeringsinstelling in het totaal van het saldo van de interesten uit alle beleggingen.
01/01/1993 De administratiekosten voor de verzekering voor geneeskundige verzorging, bedoeld in artikel 125, § 1, van vorengenoemde wet van 9 augustus 1963, worden voor elke verzekeringsinstelling vermeerderd met 20 pct. van de bedragen die met toepassing van het vorige lid werden toegekend als interesten uit beleggingen die overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1 en 2 werden verricht.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]