Publié le 27/09/1980
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 22 september 1980 tot vaststelling van sommige toepassingsmodaliteiten van het koninklijk besluit van 15 september 1980 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskunde verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 2.


Art. 2bis.
01/01/1997 De uitbetalingsinstellingen van pensioenen of aanvullende voordelen worden ertoe gemachtigd de in artikel 2 van dit besluit bedoelde inlichtingen te verstrekken met een in de informatieverwerking gebruikte drager. In dat geval dienen ze zich te houden aan de daartoe door het Rijksinstituut voor ziekte- en invalidteitsverzekering vastgestelde modellen en richtlijnen.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]