d'application à partir du 01/01/2009
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen

Art. 2.


Art. 2bis.
28/07/2006
  -31/03/2010
De basisbedragen bedoeld in artikel 2, § 1, zijn gekoppeld aan het indexcijfer 103,56 (gezondheidsindex basis 1996 = 100) van de consumptieprijzen. Zij worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan de hoegrootheid die het indexcijfer van de consumptieprijzen heeft bereikt op 30 juni van het voorgaande jaar.
01/01/2003 De aangepaste waarden zijn afgerond op het dichtstbijzijnde tiende EUR.
P 01/01/2009
  -31/12/2019
De koppeling aan het indexcijfer der consumptieprijzen zoals vermeld in het eerste lid wordt opgeschort voor het jaar 2000 en het jaar 2001 en het jaar 2009.

HOOFDSTUK II - PERSOONLIJK AANDEEL VAN DE NIET IN EEN ZIEKENHUIS OPGENOMEN RECHTHEBBENDEN IN DE KOSTEN VAN DE MAGISTRALE BEREIDINGEN EN DAARMEE GELIJKGESTELDE PRODUCTEN

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]