Publié le 09/11/1999
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 oktober 1999 tot uitvoering van artikel 51, § 4, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, houdende bepaling wat onder beduidende overschrijding of risico op beduidende overschrijding van de partiële begrotingsdoelstelling moet worden verstaan

Art. 1


Art. 2
01/07/1999 § 1. Het percentage Z van het gecumuleerd trimester t is het rekenkundige gemiddelde van het aandeel van de geboekte uitgaven voor verstrekkingen van het gecumuleerd trimester t in de geboekte uitgaven voor verstrekkingen voor het ganse boekjaar, berekend over de laatste drie volledig gekende boekjaren, voor een bepaalde partiële jaarlijkse begrotingsdoelstelling.
01/07/1999 De Commissie voor begrotingscontrole kan beslissen één of meerdere van deze boekjaren, omwille van redenen van onvergelijkbaarheid, te laten wegvallen, aanpassen of vervangen door één of meerdere andere boekjaren.
01/07/1999 Ingeval het gaat om een nieuwe partiële jaarlijkse begrotingsdoelstelling waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn voor de voorbije boekjaren, worden de volgende percentages aangewend :
01/07/1999 - voor het eerste trimester : 24 pct.
01/07/1999 - voor het tweede gecumuleerd trimester : 49 pct.
01/07/1999 - voor het derde gecumuleerd trimester : 73 pct.
01/07/1999 § 2. Met betrekking tot de toepassing van dit besluit zullen de percentages voor het eerste begrotingsjaar waarvoor het wordt toegepast, eveneens als percentages dienen voor de vorige jaren, in de mate dat ze moeten dienen voor het opstellen van de nodige mobiele jaargegevens.
01/07/1999 § 3. Met betrekking tot de toepassing van dit besluit voor de daaropvolgende begrotingsjaren zullen de percentages niet worden gewijzigd voor de jaren die reeds werden aangewend in een vorige toepassing van dit besluit.

Art. 3

FR   NL   [Affichage pour impression]