Publié le 04/06/2004
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 7 mei 2004 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van het administratief personeel van de Raad van State, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen
Artikel 1.
14/06/2004 Met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, op het administratief personeel van de Raad van State, worden de verschillende graden die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, vastgesteld als volgt :
14/06/2004 I. Dienst overeenstemming der teksten
14/06/2004 Derde trap : attaché.
14/06/2004 II. Informaticacel
14/06/2004 Derde trap : informaticus.
14/06/2004 Zesde trap : programmeur.
14/06/2004 III. Administratief secretariaat
14/06/2004 Tweede trap : eerste hoofdsecretaris, hoofdsecretaris.
14/06/2004 Derde trap : secretaris.
14/06/2004 Vierde trap : bestuurssecretaris, documentalist.
14/06/2004 Vijfde trap : eerste adjunct-secretaris, administratief secretaris.
14/06/2004 Zesde trap : adjunct-secretaris, adjunct-bibliothecaris, directiesecretaris.
14/06/2004 Zevende trap : rekenplichtig opsteller, opsteller.
14/06/2004 Achtste trap : huismeester(1), hoofdklerk-stenotypist(1), hoofdklerk-typist.
14/06/2004 Tiende trap : klerk-stenotypist(1), klerk, klerk-typist.
14/06/2004 Elfde trap : hoofdbeambte.
14/06/2004 Twaalfde trap : telefonist, expeditionair, kamerbewaarder tot terechtzitting, kamerbewaarder.
14/06/2004 IV. Technisch kader
14/06/2004 Tiende trap : amanuensis.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]