Publiť le 24/03/1954
   

FR   NL  

Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut

Art. 11.


Art. 11bis.
25/04/2004 De minister tot wiens bevoegdheid Begroting behoort en de minister tot wiens bevoegdheid Ambtenarenzaken behoren kunnen, ieder wat hem betreft, voor bepaalde aangelegenheden beslissen dat het gunstig advies van de inspecteur van financiŽn, van de regeringscommissaris of van de afgevaardigde van de minister van FinanciŽn hen vrijstelt van hun voorafgaande akkoordbevinding.

Art. 12.

FR   NL   [Affichage pour impression]