Publié le 30/03/2015
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 42bis.


Art. 42ter.
01/07/2013 Onverminderd de toepassing van artikel 211, § 2, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, is het gederfde loon voor de vrijwillig deeltijds werknemer die aanspraak heeft op een inkomensgarantie-uitkering overeenkomstig de bepalingen van artikel 104, § 1bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991, gelijk aan de som van, enerzijds, het product van de vermenigvuldiging van het in artikel 30, § 3, a) bedoelde gederfde loon met een breuk met als teller het brutobedrag van de tijdens de refertemaand toegekende inkomensgarantie-uitkering en als noemer het bedrag van de referte-uitkering, vastgesteld overeenkomstig de artikelen 75bis, eerste en derde lid, en 75quater van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering en, anderzijds, het gederfde loon bedoeld in artikel 23 of, als het om een tijdelijke leerkracht gaat, in artikel 26.
01/07/2013 In geval het in het eerste lid bedoelde loon echter minder is dan het loon waarop de gerechtigde aanspraak zou kunnen maken krachtens artikel 30, § 3, a), wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering bij het verstrijken van het tijdvak bedoeld in voormeld artikel 211, § 2, berekend op basis van dit laatst bedoelde loon.
01/07/2013 Gedurende de periode bedoeld in artikel 103, § 1, 1°, of 3° van de gecoördineerde wet, wordt het gederfde loon vastgesteld overeenkomstig het eerste lid, waarbij echter geen rekening gehouden wordt met het gederfde loon dat in artikel 23 of 26 is bedoeld.
01/07/2013 Voor de toepassing van dit artikel moet onder refertemaand worden verstaan de kalendermaand, bedoeld in artikel 131bis, § 2bis, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, onmiddellijk vóór die waarin de arbeidsongeschiktheid een aanvang heeft genomen.
01/07/2013 Wanneer het niet mogelijk is om aan de hand van de in het vorige lid bedoelde referteperiode de verminderingscoëfficiënt te bepalen die moet worden toegepast op het gederfde loon bedoeld in artikel 30, § 3, a), dient er rekening te worden gehouden met een andere referteperiode, die loopt vanaf de eerste dag van de kalendermaand waarin de arbeidsongeschiktheid een aanvang heeft genomen tot daags voor het begin van de arbeidsongeschiktheid.
01/07/2013 In dat geval stemt de teller van de breuk overeen met het brutobedrag van de inkomensgarantie-uitkering toegekend voor die tweede periode en is de noemer van de breuk gelijk aan het product van de vermenigvuldiging van enerzijds het dagbedrag zoals bedoeld in artikel 75bis, derde lid, van het voormelde ministerieel besluit en anderzijds het aantal werkdagen in dezelfde periode. Indien de gerechtigde pas vanaf een latere datum onder vorenbedoelde voorwaarden deeltijds tewerkgesteld is geweest, loopt de referteperiode evenwel pas vanaf die laatste datum.

Art. 43.

FR   NL   [Affichage pour impression]