d'application Ó partir du 01/07/2007
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Afdeling I : Opgeheven door: Wet 26-3-07 - B.S. 27-4 - ed. 2
Artikel 1.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
De toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, hierna geco÷rdineerde wet genoemd, wordt verruimd tot de zelfstandigen en de helpers die bij toepassing van hoofdstuk I van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, onderworpen zijn aan een stelsel van verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, alsmede tot de leden van de kloostergemeenschappen.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
Deze verruiming heeft tot voorwerp:
P 01/04/2003
  -31/12/2007
1░ a) elke behandeling, verstrekt tijdens een opneming in een psychiatrisch ziekenhuis als bedoeld in het koninklijk besluit van 3 augustus 1976 houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor de psychiatrische ziekenhuisdiensten of in een dienst voor neuropsychiatrie erkend door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
b) elke behandeling, verstrekt tijdens een opneming in een sanatorium voor longtuberculoselijders of in een dienst B, erkend overeenkomstig de wet op de ziekenhuizen, geco÷rdineerd op 7 augustus 1987;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
c) de transfusie van bloed, plasma of een van de derivaten ervan, verricht bij een rechthebbende die lijdt aan aangeboren deficiŰntie van een of meer bloedstollingsfactoren die een levenslange bloedziekte veroorzaken;
P 01/08/2004
  -31/12/2007
d) de kinesitherapeutische en fysiotherapeutische verzorging die wordt verleend in de gevallen die niet door de in artikel 22, 6░, van de voornoemde geco÷rdineerde wet beoogde overeenkomsten zijn gedekt, wanneer die verzorging onmiddellijk of nadien nodig is voor de revalidatie van de rechthebbende die aan poliomyelitis lijdt of sequelen van die aandoening heeft, voor zover deze deugdelijk is aangegeven bij de diensten voor Inspectie van de volksgezondheid van het Ministerie van Sociale Zaken; deze verruiming heeft eveneens tot voorwerp de kinesitherapeutische en fysiotherapeutische verstrekkingen bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, indien ze, na het voorafgaand akkoord van de adviserend geneesheer toegestaan op basis van een uitgebreide medische rechtvaardiging zoals bedoeld in artikel 7, 4e lid, van genoemd besluit, worden verleend aan de rechthebbende die lijdt aan een van de aandoeningen bedoeld in artikel 7, derde lid, c) van genoemd besluit: in dat geval zijn de hoegrootheden van de persoonlijke aandelen bedoeld in artikel 7, derde lid en elfde lid,van toepassing;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
2░ de geneeskundige en verloskundige zorgen bij bevalling;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
3░ de opneming in een ziekenhuis ter observatie en behandeling;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
4░ de tijdens een verblijf in deze inrichting afgeleverde geneesmiddelen;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
5░ de heelkundige tussenkomsten waaraan een betrekkelijke waarde gelijk aan of hoger dan K 40 of N 66 wordt toegekend in artikel 14 van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, alsmede de verstrekkingen die betrekking hebben op de afnamen voor biopsie die zijn vermeld onder de nrs. 227091 - 227102, 432110 - 432121, 432132 - 432143, 255791 - 255802, 256594 - 256605, 257353 - 257364, 257375 - 257386, 260330 - 260341, 261494 - 261505, 261516 - 261520, 311953 - 311964, 311975 - 311986; evenals de verstrekkingen die betrekking hebben op de dermato-venereologie die zijn vermeld onder de nrs. 532210 - 532221, 532593 - 532604, 532630 - 532641, 532652 - 532663, 532674 - 532685, 532696 - 532700 en 532711 - 532722;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
6░ de verstrekkingen voor anesthesie die gepaard gaan met de in 5░ opgesomde heelkundige verstrekkingen en verstrekkingen van de dermato-venereologie en met de in artikel 34 van de voornoemde nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen opgesomde verstrekkingen;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
7░ de verstrekkingen voor reanimatie, opgesomd in artikel 13 van de voornoemde nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
8░ de algemene speciale verstrekkingen, opgesomd in artikel 11 van de voornoemde nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
9░ de verstrekkingen inzake medische beeldvorming, opgesomd in de artikelen 5, 17, 17bis, 17ter en 17quater, van vorenbedoelde nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen, alsmede de verstrekkingen opgesomd in artikel 34 van dezelfde nomenclatuur;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
10░ de verstrekkingen voor radiotherapie, curietherapie en nucleaire geneeskunde, opgesomd in artikel 18 van de voornoemde nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen;
P 01/08/2004
  -31/12/2007
11░ de verstrekkingen voor inwendige geneeskunde opgesomd in artikel 20 van de voornoemde nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen en de verstrekkingen opgesomd in artikel 22, I en II b)en de verstrekking 558950-558961 bedoeld in artikel 22, II, a), van de voornoemde nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
12░ de verstrekkingen inzake klinische biologie die zijn vermeld in de artikelen 18, ž 2, B, e), en 24 van de voornoemde nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen alsmede de forfaits die eruit voortvloeien, inzonderheid die welke zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen, die zijn vermeld onder de volgnummers: 592815 - 592911 - 593014 - 593110 - 592852 - 592955 - 593051 - 593154, alsook de verstrekkingen inzake pathologische anatomie en genetica die respectievelijk zijn opgesomd in de artikelen 32 en 33 van de voornoemde nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
13░ de verstrekkingen voor toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, opgesomd in artikel 25 van de voornoemde nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
14░ de bijkomende honoraria voor 's nachts, tijdens het weekeinde of op een feestdag verrichte dringende technische verstrekkingen, opgesomd in artikel 26 van de voornoemde nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen in zoverre die technische verstrekkingen opgenomen zijn in dit besluit;
P 17/08/2004
  -31/12/2007
15░ de verstrekkingen opgesomd in de artikelen 28, 35 en 35bis van de voornoemde nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
16░ hemodialyse en peritoneale dialyse thuis, alsmede dialyse in een collectief auto-dialyse centrum;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
17░ onder de voorwaarden bepaald in artikel 23 van de voornoemde geco÷rdineerde wet, de verstrekkingen inzake revalidatie en de herscholingsverstrekkingen bedoeld in de artikelen 137 en 146 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
Buiten de verstrekkingen bedoeld in het vorige lid, mogen onder de andere verstrekkingen dan die welke zijn opgesomd onder 1░ tot 16░ van dit artikel, in het raam van de revalidatie en de herscholing alleen de hierna opgesomde verstrekkingen worden toegestaan door de adviserend geneesheer indien ze bovendien onontbeerlijk zijn voor de realisatie van het revalidatie- of herscholingsprogramma:
P 01/04/2003
  -31/12/2007
a) de lumbostaten die zijn vermeld in artikel 27 van de voornoemde nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
b) de verstrekkingen die zijn vermeld in artikel 29 van bedoelde nomenclatuur, met uitsluiting van de orthopedische zolen;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
c) de verstrekkingen die zijn vermeld in artikel 31 van bedoelde nomenclatuur;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
d) de niet-optische sclerale lenzen die zijn vermeld in artikel 30 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
18░ de reiskosten van de zieken die in een sanatorium voor longtuberculose dienen te worden opgenomen of die in anti-kankercentra of in dialysecentra ambulant worden behandeld alsmede de reiskosten die gemoeid zijn met de uitvoering van de revalidatie- en herscholingsprogramma's die door het College van geneesheren-directeurs zijn toegestaan bij toepassing van artikel 23 van de voornoemde geco÷rdineerde wet;
P 01/07/2005
  -31/12/2007
19░ de verstrekkingen die worden verleend door rustoorden voor bejaarden die door de bevoegde overheid zijn erkend, en de verstrekkingen die worden verleend door de instellingen die zonder als rustoord te zijn erkend, de gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats van de bejaarden uitmaken, en die beantwoorden aan de door de Koning bepaalde voorwaarden;
P 01/07/2005
  -31/12/2007
20░ de verstrekkingen die worden verleend door rust en verzorgingstehuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra die door de bevoegde overheid zijn erkend, alsmede de verstrekkingen die worden verleend door diensten en inrichtingen die zijn erkend met toepassing van artikel 5 van de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
21░ de verstrekkingen voorzien bij artikel 9bis, ž 10 van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en verleend onder de daarin bepaalde voorwaarden;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
22░ de tussenkomsten van het Bijzonder solidariteitsfonds bedoeld in artikel 25 van de voornoemde geco÷rdineerde wet.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
Dit fonds wordt wat de regeling voor de zelfstandigen betreft gefinancierd door een voorafname op het geheel van de inkomsten voorzien in het kader van onderhavig besluit. Het bedrag van deze voorafname wordt voor ieder kalenderjaar vastgesteld door de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Voorzorg behoort.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
Genoemd fonds kan evenwel niet tussenkomen in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34 van voornoemde geco÷rdineerde wet, die ten laste van de zelfstandige blijven omdat ze geen deel uitmaken van de verruiming bedoeld in het eerste lid van dit artikel.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
In de mate waarin daarvan door dit besluit niet wordt afgeweken, zijn de bepalingen van het koninklijk besluit van 26 februari 2001 tot uitvoering van artikel 25 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, van toepassing;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
23░ het afleveren van organen en weefsels van menselijke oorsprong onder de voorwaarden vastgesteld in de artikelen 34, 17░ en 37, ž 9, van de voornoemde geco÷rdineerde wet;
P 01/07/2005
  -31/12/2007
24░ de geneesmiddelen die zijn bedoeld in artikel 4, tweede lid, tweede streepje, van het koninklijk besluit van 19 oktober 1978 houdende regelen betreffende de officina's en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen en door de ziekteverzekering voor vergoeding zijn aangenomen krachtens de criteria met betrekking tot de antitumorale en andere geneesmiddelen, bestemd voor de behandeling van sommige tumoren, van welke criteria de lijst is opgenomen in de bijlage II bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. Die geneesmiddelen moeten, om met een intraveneuze infusie te worden toegediend, in het raam van een ambulante behandeling worden afgeleverd door de apotheek van een verpleeginrichting die beschikt Ún over een dienst voor diagnose en geneeskundige behandeling Ún over een dienst voor heelkunde, die respectievelijk als zodanig zijn erkend door de overheid tot wier bevoegdheid de Volksgezondheid behoort;
P 01/10/2006
  -31/12/2007
24░bis. de geneesmiddelen van vergoedingscategorie Cs-10, ingeschreven in hoofdstuk IV, paragraaf 700000 van de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in dekosten van farmaceutische specialiteiten, onder de in die paragraaf vastgestelde voorwaarden.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
25░ de plaatsing in een instelling voor beschut wonen;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
26░ de enterale voeding via sonde.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
27░ het jaarlijks forfait, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, onder de voorwaarden die in artikel 3 van hetzelfde besluit zijn vastgesteld;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
28░ de verstrekkingen waarin is voorzien in artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 november 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor sommige producten voor thuisverzorging van rechthebbenden met een zware aandoening die zijn bedoeld in artikel 34, 14░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, met name voor sommige bijzondere voedingsmiddelen, onder de voorwaarden die in de artikelen 2 en 3 van hetzelfde besluit zijn vastgesteld;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
29░ de kosten voor de reizen van de prematuren en de pasgeborenen tussen de dienst "M", afdeling "n", en de dienst "N" van een ander ziekenhuis en terug, onder de voorwaarden voorzien bij het ministerieel besluit van 8 januari 1992 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en de toekenningsvoorwaarden voor de tegemoetkoming in de vervoerkosten van de prematuren en pasgeborenen wier leven wordt bedreigd of die een risico op blijvende neurologische sequelen lopen.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
30░ de door de logopedisten verleende verstrekkingen, zoals ze worden omschreven in bijlage bij dit besluit.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
31░ de palliatieve verzorging, verleend door een multidisciplinaire begeleidingsequipe en de overeenkomstig artikel 34, 14░, van de geco÷rdineerde wet omschreven prestaties voor palliatieve verzorging ten huize, onder de voorwaarden, vastgesteld in toepassing van artikel 37, ž 20, van dezelfde geco÷rdineerde wet.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
32░ de plaatsing in de medisch-pediatrische centra voor kinderen getroffen door een chronische ziekte.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
33░ de geneesmiddelen toegediend aan rechthebbenden, dragers van het Human immunodeficiency virus (HIV) die aangenomen zijn voor een tegemoetkoming op grond van de criteria die slaan op de antivirale middelen en de geneesmiddelen bestemd voor de behandeling van HIV infecties.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
34░ de haarprothesen afgeleverd met toepassing van de bepalingen van afdeling 5 van hoofdstuk 2 van deel 1 van bijlage 1, gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.
P 01/01/2006
  -31/12/2007
35░ de geneesmiddelen Fabrazyme, Replagal, Tracleer en Aldurazyme, onder de voorwaarden die respectievelijk vastgesteld zijn door de paragrafen 297, 298, 299 en 312 van hoofdstuk IV, van de bijlage I, van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.
P 01/07/2007
  -31/12/2007
36░
P 01/07/2007
  -31/12/2007
37░ de verplaatsingskosten van de ouders of de wettelijke voogden van een kind dat lijdt aan kanker en dat in een ziekenhuis is opgenomen in de zin van artikel 34, eerste lid, 6░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷dineerd op 14 juli 1994.
P 01/07/2007
  -31/12/2007
38░ de verstrekkingen van moleculaire biologie bedoeld in artikel 33bis van de bijlage bij het voormelde koninklijk besluit van 14 september 1984.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]