d'application à partir du 01/05/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 61.


b) Het tijdvak van invaliditeit
Art. 62.
P 01/05/2003
  -30/12/2015
De beslissingen in verband met de arbeidsongeschiktheid in het tijdvak van invaliditeit vallen onder toepassing van de bepalingen die dezelfde aangelegenheid regelen in het stelsel der uitkeringen ingericht krachtens de wet van 9 augustus 1963 en inzonderheid van de artikelen 51 en 52 van genoemde wet en van hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 4november 1963.


HOOFDSTUK Vbis. Opgeheven bij K.B. 13-1-03 - B.S. 24-1 - ed. 3

Art. 62bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]