Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 37octies.

In dat geval is het gezin samengesteld uit die rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming.]
(En vigueur le: 01/01/2008 - )

est cité par:

Art. 37decies.

§ 1. Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 37octies, § 1, tweede lid, het in artikel 37octies bedoelde gezin is samengesteld uit hetzij één persoon die gewoonlijk alleen leeft, hetzij twee of meer personen die gewoonlijk in dezelfde woonplaats verblijven en er samenleven. De samenstelling van het gezin wordt bepaald aan de hand van de gegevens die zijn opgenomen in het Rijksregister van de natuurlijke personen. [De Koning kan vaststellen hoe de gezinssamenstelling wordt bepaald als een rechthebbende niet is ingeschreven in het Rijksregister van de natuurlijke personen.]
(En vigueur le: 11/07/2013 - )