Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 37octies.

[Programmawet 22/12/2008 - B.S. 29/12/2008 éd.4 p.68674 art.149 Invoeging] § 2. <:M>Voor de toepassing van paragraaf 1, eerste lid, wordt het bedrag van 450 ...
      d'application ŕ partir du 01/01/2009