Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 92.


Art. 93.
01/01/2003 Duurt de werkongeschiktheid langer dan de in artikel 88 vastgestelde primaire ongeschiktheidsperiode dan wordt aan de verzekerde een invaliditeitsvergoeding toegekend.
01/01/2003 Die vergoeding is gelijk aan 65 pct. van de door de Minister, in uitvoering van artikel 88 vastgestelde éénvormige dagbezoldigingen, behoudens voor de verzekerden zonder gezinslast tijdens een tijdvak van opname in een verplegingsinrichting. Voor deze laatste verzekerden wordt de vergoeding vastgesteld op 43,5 pct. van de éénvormige dagbezoldiging.
01/01/2003 Die vergoeding wordt minstens éénmaal per maand uitbetaald en uiterlijk de vijfde van de maand volgend op die waarvoor zij verschuldigd is.
01/01/2003 De gerechtigde op invaliditeitsvergoedingen, die het werk heeft hervat of gerechtigd geworden is op wachtvergoedingen ten laste van de Pool der zeevarenden ter koopvaardij heeft het recht op de vergoeding voor primaire ongeschiktheid wanneer hij het werk hervat heeft of die vergoedingen sedert minstens drie maand geniet, op het ogenblik dat hij opnieuw werkongeschikt wordt. Indien hij binnen drie maand na het einde van een vergoedingsperiode opnieuw werkongeschikt wordt, wordt de invaliditeitsvergoeding naar believen van de verzekerde, berekend op grond hetzij van de vóór aanvankelijke werkongeschiktheid in aanmerking genomen toestand, hetzij van de toestand waarvan hij kan laten blijken, in de loop van de periode tusen deze twee werkongeschiktheden.
01/01/2003 Aan de invaliden, die de hoedanigheid van regelmatig werknemer hebben, wordt een dagbedrag toegerekend dat niet lager mag zijn dan het minimumbedrag dat krachtens artikel 149, b, van de voornoemde wet van 9 augustus 1963 aan de regelmatige werknemers in de algemene regeling gewaarborgd is. Voor de toepassing van deze bepaling worden als regelmatig werknemer beschouwd, de invaliden die binnen een periode van achttien maanden vóór de aanvang van hun arbeidsongeschiktheid ten minste gedurende een periode van twaalf maanden de hoedanigheid van uitkeringsgerechtigde hadden.
01/01/2003 Aan de invaliden, die niet als regelmatig werknemer kunnen worden erkend in de zin van het vorige lid, wordt een dagbedrag toegekend dat niet lager mag zijn dan het minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering toegekend aan de niet rgelmatige werknemers in toepassing van voornoemde wet van 9 augustus 1963 en haar uitvoeringsbesluiten.
01/01/2003 De hoedanigheid van werknemer met persoon ten laste is die bepaald door artikel 229 van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Art. 93bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]