Publié le 25/07/1963
   

FR   NL  

Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg

Art. 22.


HOOFDSTUK IV - ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 23.
01/01/2005 Op de artikelen 1 tot 6, 9, 18 en 21 na, treden de bepalingen van deze wet voor ieder van de in artikel 1 genoemde instellingen in werking op de door de Koning te bepalen datum.
01/01/2005 De Koning kan in de wets- en verordeningsbepalingen tot vaststelling van het statuut der aan deze wet onderworpen instellingen de nodige wijzigingen aanbrengen om ze met deze wet te doen overeenstemmen en om eenheid in de terminologie te verzekeren. Hij stelt in een uitdrukkelijke bepaling de opheffingen vast die het gevolg zijn van deze wet.


FR   NL   [Affichage pour impression]