d'application à partir du 01/12/1997
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 34.


Art. 35.
P 01/12/1997
  -31/12/2002
Voor de gerechtigde die bij de aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid deeltijds is tewerkgesteld en tevens een onderbrekingsuitkering geniet in toepassing van artikel 102 of 102bis van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wordt de uitkering wegens arbeidsongeschiktheid berekend overeenkomstig artikel 25.
P 01/12/1997
  -31/12/2002
Bij het verstrijken van het tijdvak waarvoor de gerechtigde deze onderbrekingsuitkering ontvangt, wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering evenwel berekend op grond van het gederfde loon dat in aanmerking zou worden genomen zo de gerechtigde zijn prestaties in de voltijdse arbeidsregeling niet had verminderd.
01/12/1997 Het vorige lid is nochtans slechts van toepassing inzoverre de periode van vermindering van de arbeidsprestaties die werd overeengekomen het tijdvak waarvoor de gerechtigde de onderbrekingsuitkeringen geniet, niet overtreft.

Art. 35bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]