Publié le 21/12/1989
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 13 december 1989 tot uitvoering van artikel 70 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 met betrekking tot de verstrekkingen inzake klinische biologie en nucleaire geneeskunde in vitro, die in onderaanmeming worden verricht voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden
Artikel 1.
20/12/2000 Dit besluit is van toepassing op de verstrekkingen inzake klinische biologie en nucleaire geneeskunde in vitro, respectievelijk bedoeld in de artikelen 3, § 1, 24, § 1 en 18, § 2, B, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, en verricht voor een in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende, waarvan de uitvoering in onderaanneming wordt gegeven aan een laboratorium dat niet als medisch-technische dienst bedoeld in artikel 24, § 3, van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984, is geïntegreerd in de inrichting waar die rechthebbende is opgenomen.
20/12/2000 Dit besluit is ook van toepassing op de in het eerste lid bedoelde verstrekkingen als ze worden verricht voor een rechthebbende die is opgenomen in een verpleeginrichting welke niet beschikt over een geïntegreerd laboratorium voor klinische biologie. In dat geval wordt, voor de toepassing van dit besluit, het laboratorium dat de verstrekkingen uitvoert, gelijkgesteld met het laboratorium, onderaannemer, en de geneesheer die verantwoordelijk is voor de geneeskundige afdeling van het ziekenhuis, gelijkgesteld met het ziekenhuislaboratorium.


Art. 2

FR   NL   [Affichage pour impression]