Publié le 20/03/2001
   

FR   NL  

Verordening van 12 februari 2001 tot uitvoering van artikel 22, § 2, a), van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde

Art. 11.


HOOFDSTUK IV - BEHANDELING VAN HET DOSSIER - PROCEDURE
Art. 12.
01/01/2002 Het dossier dat door de verzekeringsinstelling aan het Beheerscomité wordt bezorgd, omvat gewoonlijk twee delen: het eerste betreft de gegevens die van aard zijn de goede of kwade trouw van de sociaal verzekerde aan te tonen en het tweede betreft het gezinsinkomen van de gerechtigde, dat wordt vastgesteld op basis van de bewijsdocumenten, welke per omzendbrief worden bepaald.
01/01/2002 Het dossier betreffende de in artikel 9 bedoelde situatie omvat enerzijds de gegevens omtrent de goede trouw van de gerechtigde en anderzijds alle nuttige aanwijzingen in verband met de verkeerde onderwerping en met de situatie van de sociaal verzekerde die eruit voortvloeit, ten opzichte van andere regelingen of wetgevingen.
01/01/2002 Het dossier dat wordt ingediend voor de situatie bedoeld in artikel 10, moet alle nuttige aanwijzingen bevatten betreffende de terugvordering, welke via subrogatie door de verzekeringsinstelling bij de derde-schuldenaar kon worden bekomen. Deze dossiers kunnen eveneens meegedeeld worden via een vereenvoudigde procedure volgens de modaliteiten die goedgekeurd zullen worden door het Beheerscomité.
01/01/2002 Het dossier dat wordt ingediend in toepassing van artikel 11, moet naast de gegevens omtrent de goede of kwade trouw van de gerechtigde, alle nuttige aanwijzingen bevatten over de inkomsten van het gezin van de gerechtigde evenals over de ernst van de begane inbreuk en/of het bedrag van het inkomen uit de activiteit die uitgeoefend werd zonder inachtname van de reglementaire bepalingen.


Art. 13.

FR   NL   [Affichage pour impression]