d'application Ó partir du 01/01/1998
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 31.


HOOFDSTUK II.- TOEPASSINGSSFEER
Art. 32.
06/09/1994 Rechthebbenden op de in titel III, hoofdstuk III van deze geco÷rdineerde wet omschreven geneeskundige verstrekkingen onder de voorwaarden die ze bepaalt, zijn:
26/02/1997
  -31/12/2002
1░ de werknemers die vallen onder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, krachtens de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders met inbegrip van de werknemers die een vergoeding genieten, welke verschuldigd is ingevolge de onregelmatige verbreking van een overeenkomst, ingetreden vanaf 1 juli 1970, tijdens het tijdvak dat gedekt is door die vergoeding, of die vallen onder de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden of de werknemers ingeschreven in de Pool van de zeelieden ter koopvaardij krachtens artikel 3bis van de wet van 25 februari 1964 houdende inrichting van een Pool van de zeelieden ter koopvaardij, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de ontbinding van de Regie voor Maritiem Transport in uitvoering van artikel 3, ž 1, 6░, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŰ aan de Europese Economische en Monetaire Unie;
06/10/1996
  -31/12/2007
2░ de werknemers die arbeidsongeschikt zijn erkend of de werkneemsters die zich in een tijdvak van moederschapsbescherming bevinden als bedoeld in deze geco÷rdineerde wet;
06/09/1994 3░ de werknemers in gecontroleerde werkloosheid;
06/09/1994 4░ de werkneemsters die aansluitend met een tijdvak bedoeld in 1░, 2░, 3░, 5░ of 6░, de arbeid onderbreken of de arbeid niet hervatten, om ten vroegste van de vijfde maand der zwangerschap af, te rusten;
06/09/1994 5░ de werknemers die, om niet langer werkloos te zijn, huishoudelijke arbeid verrichten en die, ter toepassing van de regeling inzake werkloosheidsverzekering, de hoedanigheid van gewoonlijk in loondienst arbeidend werknemer behouden;
06/09/1994 6░ de werknemers wier maatschappelijke toestand behartigenswaardig is, die niet meer onder de Belgische wetgeving betreffende de sociale zekerheid der werknemers vallen; alsdan is het recht op geneeskundige verstrekkingen beperkt tot een bepaalde periode, "tijdvak van voortgezette verzekering" genoemd;
06/09/1994 7░ de werknemers die recht hebben op een rustpensioen krachtens de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor werknemers, of op vervroegd pensioen krachtens een bijzonder statuut van het personeel van een onderneming;
06/09/1994 8░ de werknemers die als mijnwerker recht hebben op een invaliditeits- of rustpensioen;
06/09/1994 9░ de personen die een rustpensioen of een als zodanig geldend voordeel genieten, vastgesteld door of krachtens een wet of een reglement, ander dan de pensioenregeling voor werknemers en dat wordt toegekend uit hoofde van een tewerkstelling in de openbare sector of in een onderwijsinrichting, die aanleiding geeft tot de toepassing van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, evenwel beperkt tot de regeling inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging;
06/09/1994
  -31/12/2004
10░ de personen die in de hoedanigheid van statutair personeelslid van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen recht hebben op een rustpensioen of een invaliditeitspensioen;
06/09/1994 11░ de personen die ingevolge de toekenning van een rust- of overlevingspensioen of een als zodanig geldend voordeel, vastgesteld door of krachtens een wet of een reglement ander dan de pensioenregeling voor werknemers, het recht op een in 7░ of 8░ bedoeld pensioen verliezen;
01/01/1998 12░ de door de Koning bepaalde personen op wie het decreet van 4 augustus 1959 tot vervanging van het decreet van 5 september 1955 op de verzekering voor gezondheidszorg van de administratieve en militaire ambtenaren en gewezen ambtenaren, van de beroepsmagistraten en gewezen beroepsmagistraten, van de ambtenaren en gewezen ambtenaren van de rechterlijke orde en van de gerechterlijke politie bij de parketten, van toepassing was voor 1 januari 1994;
01/01/1998
  -31/12/1998
13░ de personen die wegens hun gezondheidstoestand als ongeschikt zijn erkend om arbeid ter verkrijging van inkomen te verrichten;
01/01/1998
  -31/12/1998
14░ de studenten die onderwijs van het derde niveau volgen in een instelling voor dagonderwijs. De Koning stelt de verplichting vast waaraan die instellingen moeten voldoen om de opsporing van de verzekeringsplichtigen mogelijk te maken;
01/01/1998
  -31/12/2007
15░ de andere dan de in artikel 33 opgesomde personen die zijn ingeschreven in het Rijksregister van de natuurlijke personen.
01/01/1998 Zijn evenwel uitgesloten:
01/01/1998 - de personen die recht hebben of kunnen hebben op geneeskundige verzorging krachtens een andere Belgische of buitenlandse regeling inzake verzekering voor geneeskundige verzorging;
01/01/1998 - de vreemdelingen die niet van rechtswege tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk zijn toegelaten of die niet zijn gemachtigd tot vestiging of tot een verblijf van meer dan zes maanden.
01/01/1998 De Koning kan bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit de bovenvermelde uitsluiting voor bepaalde categorieŰn en eventueel voor een bepaalde periode niet van toepassing verklaren of uitbreiden;
01/01/1998 16░ de weduwnaars en weduwen van de voornoemde gerechtigden;
01/01/1998
  -31/12/2007
17░ de personen ten laste van de onder 1░ tot 16░ en 20░ bedoelde gerechtigden;
01/01/1998
  -31/12/2007
18░ de personen ten laste van de onder 1░ tot 16░ en 20░ bedoelde gerechtigden die hun legerdienst doen;
01/01/1998 19░ de personen ten laste van de werknemers van Belgische nationaliteit die onder een buitenlandse wetgeving inzake sociale zekerheid vallen wanneer zij in BelgiŰ zijn of terugkomen terwijl die werknemers hun legerdienst doen;
01/01/1998
  -31/12/2007
20░ de kinderen van de onder 1░ tot 16░ bedoelde gerechtigden, die volle wezen zijn en recht geven op kinderbijslag;
01/01/1998
  -31/12/2006
De Koning stelt vast wat onder "gecontroleerde werkloosheid", onder "persoon ten laste" en onder de in het eerste lid, 20░, bedoelde "kinderen van de gerechtigden" wordt verstaan. Hij stelt eveneens bij in Ministerraad overlegd besluit de voorwaarden vast waaronder de in het eerste lid, 13░ tot 15░, bedoelde personen als rechthebbenden op tegemoetkomingen voor geneeskundige verzorging en inzonderheid van de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering worden beschouwd en Hij bepaalt de volgorde inzake voorrang van de verschillende in het eerste lid opgesomde hoedanigheden, alsmede de voorwaarden waaronder de persoon ten laste voor de hoedanigheid van gerechtigde mag opteren.


Art. 33.

FR   NL   [Affichage pour impression]