d'application à partir du 01/01/2006
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35bis.


Art. 35ter.
01/01/2006
  -07/01/2009
§ 1. Een nieuwe vergoedingsbasis wordt vastgesteld voor de specialiteiten, bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5°, c), 1), wanneer een farmaceutische specialiteit bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5°, c), 2), die hetzelfde werkzaam bestandeel bevat, vergoedbaar is en wanneer de vergoedingsbasis van die laatste op het ogenblik van haar aanneming ten minste 16 pct. lager ligt of lag ten opzichte van de vergoedingsbasis van de genoemde specialiteiten. Om de vergoedingsbasissen van de specialiteiten met elkaar te vergelijken, wordt rekening gehouden met het aantal farmaceutische eenheden per verpakking, maar niet met de toedieningsvorm, noch met de dosering.
01/01/2006
  -09/01/2011
Die nieuwe vergoedingsbasis wordt berekend op basis van een theoretische prijs buiten bedrijf, die als volgt wordt berekend: de geldende prijs buiten bedrijf wordt verlaagd met 30 pct. en vervolgens verhoogd met de marges voor de verdeling en voor de terhandstelling zoals toegekend door de Minister bevoegd voor Economische Zaken en van toepassing op de farmaceutische specialiteiten afgeleverd in een apotheek open voor het publiek, enerzijds, of afgeleverd door een ziekenhuisapotheek, anderzijds, alsook met de geldende BTW-voet.
01/01/2006
  -07/01/2009
De Koning kan de percentages, bedoeld in het eerste en tweede lid, wijzigen voor de specialiteiten en/of verpakkingen die Hij bepaalt, volgens de regels en voorwaarden die Hij bepaalt.
01/01/2006
  -07/01/2009
De aanpassing van de vergoedingsbasis, bedoeld in het eerste lid, vindt van rechtswege plaats op 1 januari en op 1 juli van elk jaar; de aangepaste lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten wordt evenwel bij Ministerieel besluit bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad in de loop van de tweede maand die voorafgaat aan de datum van inwerkingtreding van de betrokken nieuwe vergoedingsbasissen.
01/01/2006
  -07/01/2009
§ 2. De vermindering, bedoeld in § 1, wordt niet toegepast op de injecteerbare vorm van specialiteiten of waarvan de toedieningsvorm erkend is als een vorm met een beduidend hogere specifieke therapeutische waarde, behalve wanneer een vergoedbare specialiteit bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5°, c), , met hetzelfde werkzaam bestanddeel en dezelfde toedieningsvorm, een vergoedingsbasis heeft die minstens 16 pct. lager ligt of lag op het ogenblik van haar aanneming dan de vergoedingsbasis van de specialiteit waarvoor de toepassing van deze uitzondering gevraagd wordt.
01/01/2006 De beduidend hogere specifieke therapeutische waarde van een toedieningsvorm wordt erkend volgens de voorwaarden die de Koning bepaalt, door vergelijking met de andere toedieningsvormen van de vergoedbare specialiteiten die hetzelfde werkzaam bestanddeel bevatten.
01/01/2006
  -07/01/2009
De lijst kan maandelijks en van rechtswege worden aangepast opdat rekening wordt gehouden met de erkende uitzonderingen.
01/01/2006
  -08/01/2010
§ 3. Voor de specialiteiten waarvan de vergoedingsbasis is verlaagd op basis van § 1, moeten de aanvragers volgens de regels en voorwaarden die door de Koning zijn vastgesteld, tussen de drie volgende opties kiezen:
01/01/2006
  -08/01/2010
ofwel wordt de verkoopprijs aan publiek behouden op het niveau dat de prijs had op het ogenblik dat de nieuwe vergoedingsbasis werd vastgesteld;
01/01/2006
  -08/01/2010
ofwel wordt de verkoopprijs aan publiek verlaagd tot op een niveau dat superieur is aan dit van de nieuwe vergoedingsbasis;
01/01/2006
  -08/01/2010
ofwel wordt die prijs verlaagd tot het niveau van de nieuwe vergoedingsbasis.
01/01/2006
  -08/01/2010
De lijst kan maandelijks en van rechtswege worden aangepast opdat rekening wordt gehouden met de vrijwillige prijsverlagingen, bedoeld in 2° en 3°.
01/01/2006
  -30/06/2020
§ 4. Als na de vaststelling van de nieuwe vergoedingsbasis op grond van § 1 blijkt dat er op de lijst geen enkele vergoedbare specialiteit meer voorkomt die aan de criteria voor de toepassing van § 1 voldoet, genieten de aanvragers van specialiteiten waarvan de vergoedingsbasis is verlaagd op basis van § 1, van een van de volgende maatregelen:
01/01/2006
  -08/01/2010
ofwel, wanneer § 3, 1° of 2°, is toegepast, wordt de vergoedingsbasis van rechtswege teruggebracht tot een bedrag dat gelijk is aan de verkoopprijs aan publiek;
01/01/2006
  -30/06/2020
ofwel, wanneer § 3, 3°, is toegepast, wordt de vergoedingsbasis behouden op het niveau dat hij had naar aanleiding van de toepassing van § 1. Wanneer een farmaceutische specialiteit later opnieuw aanleiding kan geven tot de toepassing van § 1, worden deze specialiteiten vrijgesteld van de vermindering.
01/01/2006
  -30/06/2020
De regels die gevolgd dienen te worden wanneer is aangegeven dat een farmaceutische specialiteit is vrijgesteld van de toepassing van § 1, worden vastgesteld door de Koning.

Art. 35quater.

FR   NL   [Affichage pour impression]