Publié le 21/09/1958
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 10 september 1958 tot vaststelling van de gewaarborgde minimumbedragen van de rust- en overlevingspensioenen voor zeelieden ter koopvaardij

Art. 5.


Art. 6.
01/03/1960 Artikel 36bis, tweede lid, ingelast in het koninklijk besluit van 24 oktober 1936, bij het koninklijk besluit van 4 december 1956, wordt door de volgende bepalingen vervangen:
01/03/1960 De bedragen van het rust- en overlevingspensioen, evenals de bedragen van de prestaties toegekend bij de artikelen 63, 64 en 65, van het koninklijk besluit van 14 december 1954, die behouden blijven in toepassing van artikel 70 van dit besluit, worden verhoogd en verlaagd volgens de schommelingen van de levensduurte, op de zoals in artikel 7, § 2, van de wet van 21 mei 1955, gewijzigd bij de wet van 9 augustus 1958 bepaalde wijze.

Art. 6bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]