d'application ŕ partir du 01/01/2003
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 52bis.


Afdeling VI.- Te vervullen formaliteiten voor het bekomen van de uitkering tijdens het vaderschapsverlof bedoeld in artikel 114, vierde lid, van de gecoördineerde wet
Art. 52ter.
01/01/2003
  -31/12/2005
Bij ontvangst van de aanvraag voor vaderschapsverlof, bedoeld in de artikelen 221 of 222 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, bezorgt de verzekeringsinstelling de gerechtigde een inlichtingsblad, in voorkomend geval, een verklaring betreffende de in het kader van de sector uitkeringen gestelde voorwaarden van verzekering, evenals een bewijs van arbeidshervatting of van werkloosheid, overeenkomstig de modellen vastgesteld door het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen.
01/01/2003
  -31/12/2005
De gerechtigde stuurt zo snel mogelijk het inlichtingsblad of, in voorkomend geval, de verklaring betreffende de in het kader van de sector uitkeringen gestelde voorwaarden van verzekering, naar behoren ingevuld en ondertekend door zijn werkgever, door hemzelf, en in voorkomend geval, door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, door de instelling belast met de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen of de debiteur van de prestaties inzake arbeidsongevallen of beroepsziekten, terug aan zijn verzekeringsinstelling.
01/01/2003
  -31/12/2005
De gerechtigde stuurt eveneens aan zijn verzekeringsinstelling, binnen de acht dagen die volgen op het einde van het tijdvak van vaderschapsverlof, bedoeld in artikel 114, vierde lid, van de gecoördineerde wet, een verklaring terug overeenkomstig het model vastgesteld door het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen, ingevuld, gedateerd en ondertekend door zijn werkgever of door de instelling belast met de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen, waarin de datum wordt vermeld waarop de betrokkene het werk of de gecontroleerde werkloosheid heeft hervat.
01/01/2003
  -31/12/2005
In de situatie, bedoeld in artikel 222 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, moet bij die verklaring, een bewijsstuk gevoegd worden van de verplegingsinrichting, waarin de datum wordt vermeld waarop de hospitalisatie van de moeder een einde heeft genomen.


Afdeling VII.- Te vervullen formaliteiten voor het bekomen van de uitkeringen van borstvoedingspauze, bedoeld in artikel 116bis van de gecoördineerde wet

Art. 52quater.

FR   NL   [Affichage pour impression]