Publiť le 27/08/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 oktober 1999 tot uitvoering van artikel 51, ß 4, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, houdende bepaling wat onder beduidende overschrijding of risico op beduidende overschrijding van de partiŽle begrotingsdoelstelling moet worden verstaan

Art. 8


Art. 9
01/07/1999 De bepalingen van onderhavig besluit zijn voor het eerst van toepassing vanaf het tweede semester van het boekjaar 1999. Ze vervangen vanaf dat ogenblik de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 juni 1991 tot uitvoering van artikel 51, ß 3, zevende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, houdende bepaling wat onder beduidende overschrijding of risico op beduidende overschrijding van de partiŽle begrotingsdoelstelling moet worden verstaan, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 mei 1995.
06/09/2003 Voor de toepassing van dit besluit met betrekking tot de uitgaven van 2003 vervalt het risico op beduidende overschrijding indien er geen risico op beduidende overschrijding vastgesteld wordt op aangepaste partiŽle jaarlijkse begrotingsdoelstellingen; deze aangepaste partiŽle jaarlijkse begrotingsdoelstellingen worden bekomen door de partiŽle jaarlijkse begrotingsdoelstellingen te verhogen met hun aandeel in een globaal bedrag van maximaal EUR 170 miljoen; dit aandeel wordt berekend, rekening houdend met het verschil tussen de werkelijke uitgaven voor 2002 en de nieuwe budgettaire voorafbeelding voor 2002, bedoeld in artikel 6 verminderd met het aandeel in het globaal bedrag van maximaal EUR 170 miljoen; dit aandeel wordt vastgelegd door de Algemene raad, na advies van het Verzekeringscomitť en van de Commissie voor begrotingscontrole.

FR   NL   [Affichage pour impression]