Publié le 25/07/1963
   

FR   NL  

Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg

Art. 11.


Art. 12.
01/01/2005 Voor de andere dan de in artikel 10 bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, wordt de instelling vertegenwoordigd door de persoon die met het dagelijks beheer belast is en de voorzitter, die, gezamenlijk, rechtsgeldig in haar naam en voor haar rekening optreden.
01/01/2005 De voorzitter wordt, wanneer hij verhinderd is, door een lid van het beheerscomité vervangen, die door dit comité aangewezen wordt.
01/01/2005 Wanneer de voorzitter, de persoon belast met het dagelijks beheer, of zijn adjunct, afwezig of verhinderd zijn verrichten twee door het beheerscomité aangewezen leden samen de handelingen.

HOOFDSTUK III - BEVOEGDHEID EN WERKWIJZE VAN HET BEHEERSCOMITE

Afdeling I - Bevoegdheid van het beheerscomité

Art. 13.

FR   NL   [Affichage pour impression]