Publiť le 18/04/1954
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 8 april 1954 ter regeling van de modaliteiten van controle vanwege de inspecteurs van financiŽn op sommige instellingen van openbaar nut

Art. 4.


Art. 5.
01/01/2002 Worden eveneens aan het advies van de inspecteurs van financiŽn onderworpen, vůůr de beslissing van de Minister aan wiens gezag de organismen onderworpen zijn of van zijn afgevaardigden:
01/01/2002 de ontwerpen van wet in voorbereiding, van amendementen van ministerieel initiatief, van koninklijke of ministeriŽle besluiten, die bepalingen behelzen waarvan de toepassing de ontvangsten of de uitgaven van de organismen kan beÔnvloeden; deze ontwerpen worden hun voorgelegd, vergezeld van een nauwkeurige raming van de begrotingsweerslag;
01/01/2002 inzake uitgaven, de voorstellen betreffende:
01/01/2002 a) de ontwerpen van reglementen die bepalingen behelzen waarvan de toepassing de begroting kan bezwaren,
01/01/2002 b) de af te sluiten contracten en overeenkomsten voor werken, leveranties en dienstprestaties waarvan het bedrag 25.000,00 EUR overschrijdt en die bij aanbesteding of offerte-aanvraag zullen worden afgesloten.
01/01/2002 Indien wordt voorgesteld een onderhandse overeenkomst te sluiten indien het een afrekening betreft van een lopende overeenkomst of contract worden de voorstellen aan het advies van de inspecteurs van financiŽn voorgelegd indien het bedrag de 5.500,00 EUR overtreft,
01/01/2002 c) het verlenen van subsidies, toelagen, vergoedingen of vrijgevigheden, met uitzondering van die welke verleend worden in toepassing van de wetten, besluiten of reglementen die er nauwkeurig de toekenningsvoorwaarden en het bedrag van voorzien;
01/01/2002 inzake ontvangsten, de voorstellen betreffende:
01/01/2002 a) de tarieven en andere reglementaire voorwaarden,
01/01/2002 b) de conventies en overeenkomsten waarvan het bedrag 25.000 EUR overschrijdt;
01/01/2002 de voorstellen betreffende het beleggen der beschikbare gelden;
01/01/2002 alle voorstellen betreffende de andere aangelegenheden bepaald, na gemeenschappelijk overleg, door de Minister aan wiens gezag de organismen onderworpen zijn en de Minister van FinanciŽn;
01/01/2002 de voormelde bedragen kunnen worden verhoogd bij gemeenschappelijk overleg, tussen de Minister aan wiens gezag de organismen onderworpen zijn en de Minister van FinanciŽn.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]