Koninklijk besluit van 20 november 1970 houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheden van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden

Art. 24

[B.S. 26/11/1970 Invoeging] Art. 24.
      d'application à partir du 10/01/2005