Publié le 24/02/1973
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 25 januari 1973 tot vaststelling van de bijdragen verschuldigd door de personen die toegelaten zijn tot de voortgezette verzekering binnen het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering ten voordele van de zelfstandigen
Artikel 1.
24/02/1973 De personen toegelaten tot de voortgezette verzekering, binnen het raam van het koninklijk besluit van 30 juli 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tot de zelfstandigen wordt verruimd, zijn gehouden tot de betaling van de volgende bijdragen:
24/02/1973 wanneer het personen betreft bedoeld in artikel 253 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen: de bijdrage bedoeld in het eerste en tweede lid van dat artikel vermenigvuldigd met een breuk, waarvan de noemer 5,60 is en waarvan de teller de bijdrage aanduidt bestemd voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector der gezondheidszorgen, verschuldigd krachtens artikel 12, § 1, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.
24/02/1973 Deze bijdrage mag echter niet lager zijn dan de minimumbijdrage voor de sector der gezondheidszorgen verschuldigd krachtens artikel 12, § 1, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967;
24/02/1973 wanneer het personen betreft bedoeld in artikel 41, § 2, van het voornoemd koninklijk besluit van 22 december 1967: een bijdrage die voor de regeling van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector der gezondheidszorgen, berekend wordt volgens de modaliteiten voorzien, voor wat de regeling der uitkeringen voor rust- en overlevingspensioen betreft, krachtens de bepalingen van genoemd artikel 41, § 2;
24/02/1973 wanneer het andere gerechtigden op de voortgezette verzekering betreft: de minimumbijdrage voor de sector der gezondheidszorgen voorzien door artikel 12, § 1, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]