Publié le 14/06/2012
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 26 mei 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomst kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de betaling van de uitvoering van het onderzoeksproject oncologische revalidatie

Artikel 1.


Art. 2.
01/05/2011 Onder de hierna vermelde voorwaarden kan tussen het Verzekeringscomité en het coördinerend ziekenhuis een overeenkomst voor tegemoetkoming worden afgesloten ter uitvoering van het onderzoeksproject oncologische revalidatie :
01/05/2011 a. de uitvoering van fase 2 in zeven ziekenhuizen en van fase 3 in een meer uitgebreide groep van ziekenhuizen;
01/05/2011 b. om het onderzoek uit te breiden naar bijkomende ziekenhuizen (fase 3) zal het coördinerend ziekenhuis het onderzoeksproject voldoende kenbaar maken aan huisartsen, specialisten, paramedici en andere ziekenhuizen;
01/05/2011 c. voor de selectie van de ziekenhuizen voor deelname aan fase 3 van het onderzoeksproject dient de volgende procedure te worden gevolgd :
01/05/2011 de kandidaturen van de ziekenhuizen, ingediend bij het coördinerend ziekenhuis, worden door het Begeleidingscomité geselecteerd op basis van de selectiecriteria;
01/05/2011 de lijst van de door het Begeleidingscomité weerhouden kandidaat-ziekenhuizen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Verzekeringscomité;
01/05/2011 de goedgekeurde lijst van weerhouden kandidaat-ziekenhuizen wordt overgemaakt aan het coördinerend ziekenhuis voor deelname aan het onderzoeksproject;
01/05/2011 d. na het beëindigen van fase 2 en van fase 3, moet er binnen de drie maanden een door het Begeleidingscomité goedgekeurd rapport, inclusief een financieel rapport, worden overgemaakt aan het Verzekeringscomité.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]