Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966

Art. 3.


Art. 4.
03/02/1995 § 1. Om het even voor welke functies of betrekkingen de examinandi bestemd zijn, moeten de examencommissies samengesteld zijn uit:
03/02/1995 1. de voorzitter, zoals in artikel 3 is bepaald;
03/02/1995 2. tenminste drie bijzitters;
03/02/1995 3. een secretaris, met raadgevende stem.
03/02/1995 § 2. Als bijzitters worden aangewezen:
03/02/1995 a) indien de examinandi bestemd zijn voor functies of betrekkingen die gerangschikt zijn in niveau 1 van het rijkspersoneel of voor gelijkwaardige functies of betrekkingen van de niet tot de rijksbesturen behorende diensten:
03/02/1995 - een ambtenaar behorende tot niveau 1 van het rijkspersoneel of een daarmede gelijkgesteld personeelslid, met dien verstande dat die bijzitter een rang moet bekleden die minstens even hoog is als de rang van de betrekking waarvoor het examen ingericht wordt;
03/02/1995 - twee leraren uit het hoger onderwijs van het korte type of uit het secundair onderwijs van de hogere graad;
03/02/1995 b) indien de examinandi bestemd zijn voor functies of betrekkingen die gerangschikt zijn in de niveaus 2+ of 2 van het rijkspersoneel of voor gelijkwaardige functies of betrekkingen van de niet tot de rijksbesturen behorende diensten:
03/02/1995 - een ambtenaar behorende tot niveau 1 van het rijkspersoneel of een daarmede gelijkgesteld personeelslid;
03/02/1995 - twee leraren uit het hoger onderwijs van het korte type of uit het secundair onderwijs van de hogere graad;
03/02/1995 c) indien de examinandi bestemd zijn voor functies of betrekkingen die in de niveaus 3 of 4 van het rijkspersoneel gerangschikt zijn of voor gelijkwaardige functies of betrekkingen van de niet tot de rijksbesturen behorende diensten:
03/02/1995 - een ambtenaar behorende tot niveau 1 van het rijkspersoneel of een daarmede gelijkgesteld personeelslid;
03/02/1995 - twee leraren uit het secundair onderwijs van de lagere graad of bestuurders van lagere scholen.
03/02/1995 § 3. De examencommissies worden, naar gelang van de vereisten, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij bij gelegenheid ingesteld.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]