Publié le 27/06/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 27 maart 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van de deelname aan overleg rond een psychiatrische patiënt, de organisatie en coördinatie van dit overleg en de functie van referentiepersoon

Art. 13


Art. 14
01/04/2012 § 1. De tegemoetkoming voor deelname aan overleg rond de patiënt zoals bedoeld in artikel 5 bedraagt 45,44 euro indien het overleg doorgaat bij de patiënt thuis en 34,08 EUR indien het overleg elders doorgaat.
01/04/2012 § 2. Deze tegemoetkoming is verschuldigd aan zelfstandig gevestigde gezondheidszorgbeoefenaars én klinisch psychologen én orthopedagogen, die werken in de eerste lijn met inbegrip van verpleegkundigen die werken in een dienst voor thuisverpleegkunde. Deze gezondheidszorgbeoefenaars, met uitzondering van de psychologen en de orthopedagogen, worden rechtstreeks betaald door de verzekeringsinstelling op basis van de facturatie door de dienst of instelling waarmee in toepassing van artikel 6 een overeenkomst is gesloten. De psychologen en orthopedagogen worden betaald via de dienst of instelling waarmee in toepassing van artikel 6 een overeenkomst is gesloten.
01/01/2014 § 3. Voor de andere gezondheidsbeoefenaars en hulpverleners dan deze bedoeld in paragraaf 2 die deelnemen aan het overleg kan de dienst of instelling waarmee in toepassing van artikel 6 een overeenkomst is gesloten de in § 1 bedoelde tegemoetkomingen maximaal twee keer aanrekenen indien meerdere diensten of instellingen die professioneel zorg of hulp verlenen aanwezig zijn.
01/01/2014 De dienst of instelling waarmee in toepassing van artikel 6 een overeenkomst is gesloten maakt voorafgaand duidelijk afspraken met de betrokken gezondheidszorgbeoefenaars of hulpverleners over de verdeling van deze tegemoetkoming.
01/04/2012 § 4. Het forfait voor deelname aan het overleg mag per overleg maximum vier keer worden aangerekend.


Art. 15

FR   NL   [Affichage pour impression]