K.B. 30-11-1966: vrijwaring van rechten verkregen door eentalige beamten op 1-9-1963 in dienst in centrale besturen en in België zetelende uitvoeringsdiensten

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 3-12-1966

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Koninklijk besluit van 30 november 1966 houdende maatregelen ter vrijwaring van de rechten verkregen door de eentalige beamten op 1 september 1963 in dienst in de centrale besturen en in de in België zetelende uitvoeringsdiensten

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op de centrale diensten en op de in België zetelende uitvoeringsdiensten.

Art. 2.

Gedurende de periode van vijf jaar die volgt op de inwerkingtreding van dit besluit, wordt de eentalige beambte die in dienst was op 1 september 1963 en in een betrekking van een bevorderingsgraad benoemd zou zijn geweest indien die betrekking niet tot het tweetalig kader had behoord, in overtal tot dezelfde graad bevorderd, als de in de betrekking benoemde tweetalige beambte op dezelfde taalrol als hij is ingeschreven.

Art. 3.

Om voor dit besluit in aanmerking te komen, moeten de betrokkenen zonder onderbreking sedert 1 september 1963 de hoedanigheid van beambte van een der in artikel 1 vermelde diensten hebben behouden.

Art. 4.

Bevorderingen krachtens artikel 2 hebben uitwerking op dezelfde datum als de bevordering tot de betrekking van het kader, die er aanleiding toe geeft.

Art. 5.

De op grond van dit besluit in overtal bevorderde beambte wordt aangewezen voor de eerste betrekking van zijn graad die vacant wordt in het met zijn taalrol overeenstemmende kader, als hij aan de eisen voor benoeming in die betrekking voldoet.

In afwachting dat hij overeenkomstig het eerste lid wordt aangewezen, blijft de in overtal bevorderde beambte zijn vroegere betrekking in het kader bekleden.

Art. 6.

De Ministers onder wier hiërarchisch of toezichthoudend gezag de diensten ressorteren, kunnen de aanvullende verordeningen vaststellen die nodig zijn om dit besluit in die diensten toe te passen.

Art. 7.

Dit besluit treedt voor iedere dienst in werking dezelfde dag als het besluit dat het tweetalig kader van die dienst instelt.

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]