d'application ŕ partir du 06/09/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35.


Art. 36.
06/09/1994
  -29/04/1997
Op voorstel van de in artikel 50 bedoelde Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen en na advies van het Verzekeringscomité, zonder afbreuk te doen aan de geneeskundige plichtenleer, kan de Koning regelen bepalen volgens welke de verzekering voor geneeskundige verzorging de samenwerking bevordert tussen de algemeen-geneeskundigen onderling, tussen de geneesheren-specialisten onderling, alsmede tussen de algemeen-geneeskundigen en de geneesheren-specialisten, met het oog op de meest doelmatige organisatie van die verzekering. Eventueel kan de toepassing van die regelen beperkt blijven tot bepaalde streken, tot bepaalde categorieën van rechthebbenden of tot bepaalde verstrekkingen.
06/09/1994
  -29/04/1997
De Koning kan, met inachtneming van de in het eerste lid bepaalde procedure, de gevolgen bepalen van het niet-naleven van die regelen op de verzekeringstegemoetkoming.
06/09/1994
  -29/04/1997
Het Verzekeringscomité verstrekt aan de Koning adviezen over de voorstellen bedoeld in het eerste en tweede lid.
06/09/1994
  -29/04/1997
De Minister kan de termijn bepalen waarbinnen de in dit artikel bedoelde voorstellen en adviezen moeten worden uitgebracht.
06/09/1994
  -29/04/1997
Indien bedoelde voorstellen en adviezen niet tijdig uitgebracht zijn of indien de Minister er zich niet kan bij aansluiten, kan hij zijn eigen voorstel voor advies aan het Verzekeringscomité en aan de Commissie geneesheren-ziekenfondsen voorleggen. Hij bepaalt de termijn waarbinnen deze adviezen dienen te zijn verleend. Na het verstrijken van deze termijn kan hij zijn voorstel, zo nodig aangepast rekening houdend met juistgenoemde adviezen, ter bekrachtiging aan de Koning voorleggen.

Art. 37.

FR   NL   [Affichage pour impression]